Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Refleksje Heglowskie (twarda) Wojciech Chudy [KSIĄŻKA]

Refleksje Heglowskie (twarda)  Wojciech Chudy [KSIĄŻKA]

36.40

Producent: Oficyna Naukowa
Kategoria: Książki
Opis: Ksiand#261;and#380;ka Wojciecha Chudego jest zbiorem tekstów zmarand#322;ego przed trzema laty lubelskiego filozofa, który w swoich pracach systematycznie wracaand#322; do Hegla w przekonaniu, and#380;e zrozumienie miejsca jego koncepcji w nowoand#380;ytnym (pokartezjaand#324;skim) nurcie filozofii, a takand#380;e jej krytyka, sand#261; waand#380;ne dla aktualnego uprawiania filozofii. Wojciech Chudy widzi nowoand#380;ytne korzenie systemu Hegla i postrzega ów system jako logicznand#261; kontynuacjand#281; oraz istotne uzupeand#322;nienie klasycznego paradygmatu filozofii bytu. W diagnozowaniu intelektualnych i duchowych perspektyw wspóand#322;czesnej filozofii szczególnie inspirujand#261;ce byand#322;y dla Autora znakomite Heglowskie analizy relacji miand#281;dzyludzkich. Oryginalnie i odwaand#380;nie interpretuje sand#322;ynnand#261; Heglowskand#261; dialektykand#281; pana i sand#322;ugi, stosujand#261;c jand#261; do zjawisk naszego wspóand#322;czesnego and#380;ycia: zwiand#261;zków kobiety z mand#281;and#380;czyznand#261;, mistrza z uczniem, rodziny i paand#324;stwa czy moralnoand#347;ci i polityki. Autor po mistrzowsku poand#322;and#261;czyand#322; gand#322;and#281;biand#281; refleksji z wnikliwym opisem codziennego and#380;ycia. O filozofii Hegla pisze, and#380;e moand#380;e byand#263; twórczand#261; inspiracjand#261; w interpretacji wspóand#322;czesnych problemów spoand#322;eczeand#324;stwa, polityki i kultury. Podkreand#347;la, and#380;e filozof ten ma nam wciand#261;and#380; wiele do powiedzenia na temat ludzkiej kondycji, wartoand#347;ci i podstaw and#380;ycia spoand#322;ecznego. Ksiand#261;and#380;ka Wojciecha Chudego jest jednym z nielicznych tekstów, które rzeczywiand#347;cie uprzystand#281;pniajand#261; myand#347;l Hegla i pokazujand#261; jego aktualnoand#347;and#263;, powinna wiand#281;c wejand#347;and#263; do kanonu w nauczaniu filozofii, ale teand#380; po ksiand#261;and#380;kand#281; siand#281;gnie kaand#380;dy, kto szuka gand#322;and#281;bszych podstaw krytyki kultury i polityki.