Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Wielkie wygrane. Wspólne sprawy poezji, krytyki i estetyki Anna Kałuża

Wielkie wygrane. Wspólne sprawy poezji, krytyki i estetyki  Anna Kałuża

22.05

Producent: Instytut Mikołowski
Kategoria: Książki
Opis: Najistotniejsze dla mnie w kontekand#347;cie modelu dynamiki wartoand#347;ci, opisanego przez Herrnstein Smith, jest zwrócenie uwagi na to, and#380;e wysoka ocena dzieand#322;a literackiego, jego kanoniczna pozycja nie wynika z istnienia tzw. obiektywnych, uniwersalnych wartoand#347;ci, jest natomiast rezultatem ostrej selekcji i nierównej relacji róand#380;nych podmiotów w and#347;wiecie, którego podziaand#322;y wcale nie przypominajand#261; towarzyskiej konwersacji i oparte sand#261; na wand#322;adzy jednych wartoand#347;ci nad innymi. Przyjand#281;cie stanowiska, które zakand#322;ada, and#380;e lektura krytyka odbywa siand#281; w miand#322;ej atmosferze partnerskiego dialogu, bezinteresownie rozumiejand#261;cego aktu, intymnego spotkania krytyka i autora, moand#380;e wiand#281;c wydaand#263; siand#281; eskapistycznym gestem, ignoruje bowiem caand#322;y zand#322;oand#380;ony ukand#322;ad spoand#322;eczno-kulturowy, w którym dziaand#322;ajand#261; teksty. Stawkand#261; myand#347;lenia krytycznego byand#322;oby zatem takie przeformuand#322;owanie zadaand#324; krytyki dotyczand#261;cych wartoand#347;ciowania, które unikajand#261;c normatywnoand#347;ci, nie wycofaand#322;oby ich w sferand#281; zakamuflowanej i niejawnej oceny, uchylajand#261;cej siand#281; od odpowiedzialnoand#347;ci za to, and#380;e pewnym tekstom (konwencjom, wartoand#347;ciom) daje siand#281; szansand#281; przeand#380;ycia, a innym siand#281; jand#261; odbiera.(Fragment ksiand#261;and#380;ki "Wielkie wygrane. Wspólne sprawy poezji, krytyki i estetyki", IM 2011).Anna Kaand#322;uand#380;aKrytyk literacki, zajmuje siand#281; wspóand#322;czesnand#261; polskand#261; poezjand#261;, pracuje w Zakand#322;adzie Literatury Wspóand#322;czesnej Instytutu Nauk o Literaturze Uniwersytetu and#346;land#261;skiego, autorka ksiand#261;and#380;ek: and#132;Wola odróand#380;nienia. O modernistycznej poezji Jarosand#322;awa Marka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny Miand#322;oband#281;dzkiejand#148; (Kraków 2008), and#132;Bumerang. Szkice o poezji polskiej przeand#322;omu XX i XXI wiekuand#148; (Wrocand#322;aw 2010). Wspóand#322;redagowaand#322;a z Martand#261; Cuber dziaand#322; literatury w and#132;Tekstyliach bis. Sand#322;owniku mand#322;odej polskiej kulturyand#148; (Kraków 2007), z Grzegorzem Jankowiczem and#132;Rodzinnand#261; Europand#281;. Piand#281;and#263; minut póand#378;niejand#148; (Kraków 2011) oraz z Alinand#261; and#346;wieand#347;ciak and#132;Interpretowaand#263; dalej. Najwaand#380;niejsze polskie ksiand#261;and#380;ki poetyckie 1945and#150;1989and#148; (Kraków 2011).W Instytucie Mikoand#322;owskim wydaand#322;a "Wielkie wygrane. Wspólne sprawy poezji, krytyki i estetyki" (2011).