Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Zasilacz AC Whitenergy 19V 3.68A wtyk 5.5x2.5 mm

Zasilacz AC Whitenergy 19V 3.68A wtyk 5.5x2.5 mm

68.62

Producent: Whitenergy
Kategoria: Ładowarki do laptopów
Opis: Drogi zasilacz to juand#380; przeszand#322;oand#347;and#263; ! Whitenergy oferuje najwyand#380;szej jakoand#347;ci dedykowane zasilacze zastand#281;pcze do laptopów, dostand#281;pne na naszym rynku. Masywna obudowa zasilacza marki Whitenergy, kryje w sobie podzespoand#322;y, których nie znajdziesz w tanich odpowiednikach. Sand#322;abej jakoand#347;ci zamienniki sand#261; szczególnie niebezpiecznych dla Twojego laptopa, gdyand#380;, aby obniand#380;yand#263; koszty produkcji, tworzone sand#261; z komponentów bardzo niskiej jakoand#347;ci. Czand#281;stand#261; praktykand#261; wand#347;ród dostawców tanich zamienników, jest regeneracja podzespoand#322;ów (czyli odand#347;wieand#380;anie starych komponentów). Kupujand#261;c nasze zasilacze masz pewnoand#347;and#263;, and#380;e kaand#380;dy element zasilacza jest fabrycznie nowy. Zasilacz marki Whitenergy jest w 100% kompatybilny z oryginalnym zasilaczem, zbudowany z toand#380;samych podzespoand#322;ów, co daje ci pewnoand#347;and#263;, and#380;e uand#380;ywasz sprzand#281;tu najwyand#380;szej jakoand#347;ci, które zapewniand#261; bezpieczeand#324;stwo Twojego laptopa. Ceny oryginaand#322;ów siand#281;gajand#261; nawet 600 zand#322; i jest to spory wydatek. Dziand#281;ki naszym zamiennikom masz pewnoand#347;and#263;, and#380;e pand#322;acand#261;c uand#322;amek tej ceny, dostajesz równie jakoand#347;ciowy produkt. Waga zasilacza przede wszystkim Zdjand#281;cie prezentowane poniand#380;ej wskazuje róand#380;nicand#281; miand#281;dzy zasilaczem standardowym, a marki Whitenergy. Na pierwszy rzut oka widaand#263;, and#380;e nasz zasilacz zbudowany jest z komponentów bardzo wysokiej jakoand#347;ci, zaopatrzonych w wiand#281;kszand#261; liczband#281; czand#281;and#347;ci elektronicznych, w tym miedziano-ferrytowe dand#322;awiki, filtry i ekrany. Dziand#281;ki temu jako jedne z nielicznych na rynku, speand#322;niajand#261; restrykcyjne normy EMC, LVD, RoHS2 - nie powodujand#261; zakand#322;óceand#324; urzand#261;dzeand#324; elektrycznych oraz same nie ulegajand#261; takim zakand#322;óceniom. Posiadajand#261; takand#380;e ochronand#281; przed przepiand#281;ciami z sieci elektrycznej i przeand#322;adowaniem. To dlatego zasilacze Whitenergy waand#380;and#261; o min. 20% wiand#281;cej niand#380; tanie zastand#281;pniki. Oferta zasilaczy Whitenergy to szeroka gama produktów, której kompatybilnoand#347;and#263; pokrywa 99% modeli notebooków na rynku. Przewody zasilajand#261;ce Kupujand#261;c zasilacz warto zwróciand#263; uwagand#281; na przewody doand#322;and#261;czone do urzand#261;dzenia. Zasilacz Whitenergy posiada w zestawie wysokiej jakoand#347;ci kabel, wraz z zamontowanym filtrem ferrytowym oraz opaskand#261;, uand#322;atwiajand#261;cand#261; zwiniand#281;cie kabla. Dodatkowym atutem zasilaczy dedykowanych jest dand#322;ugi kabel, który zapewni swobodand#281; uand#380;ytkowania laptopa, nawet w warunkach utrudnionego dostand#281;pu do gniazdka. Dand#322;ugoand#347;and#263; kabla zasilajand#261;cego (od gniazdka do zasilacza) wynosi ok. 1,5m, a dand#322;ugoand#347;and#263; kabla biegnand#261;cego od zasilacza do Twojego laptopa ma aand#380; 1,8 m. and#321;and#261;czna dand#322;ugoand#347;and#263; kabla to ponad 3m! Zasilacze Whitenergy to najlepsza alternatywa zasilania dla Twojego laptopa! Ubezpieczenie sprzand#281;tu Aby zabezpieczyand#263; Twój sprzand#281;t i daand#263; Ci pewnoand#347;and#263; wysokiej jakoand#347;ci naszego zamiennika, kupujand#261;c zasilacz Whitenergy, otrzymujesz ubezpieczenie do 10 000 Euro. Oznacza to tyle, and#380;e jeand#380;eli nasz zasilacz w jakikolwiek sposób spowoduje uszkodzenie Twojego cennego sprzand#281;tu, zwrócimy Ci pieniand#261;dze w kwocie wartoand#347;ci sprzand#281;tu, do maksymalnej sumy 10 000 Euro. Gwarantujemy, and#380;e nasz produkt jest w 100% bezpieczny i zaprojektowany zgodnie z najwyand#380;szymi normami EMC obowiand#261;zujand#261;cymi na rynku europejskim, dlatego jesteand#347;my w stanie zaoferowaand#263; takie ubezpieczenie, którego nie moand#380;e zapewniand#263; producent, sprzedajand#261;cy tanie i niskie jakoand#347;ciowo zamienniki. ZALETY Filtry sieciowe oraz obwody obniand#380;ajand#261;ce udar prand#261;dowy podczas rozruchu zasilacza. Ukand#322;ad prostowniczy. Ukand#322;ad PFC (poprawa cosinusa andphi;) - poprawa wspóand#322;czynnika mocy (ang. PFC - Power Factor Correction) - zwiand#281;kszanie wspóand#322;czynnika mocy. Ukand#322;ad PWM (ang. Pulse-width modulation) - modulator szerokoand#347;ci impulsów. Ukand#322;ad ten zasila urzand#261;dzenie bezpoand#347;rednio lub przez filtr dolnoprzepustowy, który wygand#322;adza przebieg napiand#281;cia lub prand#261;du. Moduand#322; prostownika oraz filtracji napiand#281;cia wyjand#347;ciowego. Ukand#322;adów zabezpieczeand#324;, kontroli i regulacji napiand#281;cia wyjand#347;ciowego. Kabel zasilajand#261;cy wyposaand#380;ony w filtr ferrytowy Konstrukcja identyczna z oryginaand#322;em Ubezpieczenie sprzand#281;tu do 10 000 Euro and#321;and#261;czna dand#322;ugoand#347;and#263; kabla wynoszand#261;ca ponad 3m zastand#281;puje: 6500175, SA70-3105