Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Alternatywna historia II wojny światowej Janusz Osica, Andrzej Sowa

Alternatywna historia II wojny światowej  Janusz Osica, Andrzej Sowa

32.66

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Wojna naprawdand#281;, wojna na gdybyRozrachunki z przeszand#322;oand#347;ciand#261; w konwencji and#132; co by byand#322;o gdybyand#133;and#148; to powszechny, ulubiony sposób myand#347;lenia i debatowania o historii. To takand#380;e, przy zachowaniu logiki i respektowaniu elementarnych faktów, nie najgorszy sposób analizy tajników i mechanizmów naszych dziejów, szansa zajrzenia za kulisy teatru muzy Klio. Bez trudu znajdziemy tam zapomniane, zmarnowane czy zaniechane szanse zaprogramowania innego niand#380; znamy z podrand#281;czników, biegu wydarzeand#324;. Przypominajand#261;c je staraliand#347;my siand#281; w miarand#281; moand#380;liwoand#347;ci respektowaand#263; dobrand#261; zasadand#281; literatury fantastycznej, by przy minimum zmian w znanej rzeczywistoand#347;ci, osiand#261;gnand#261;and#263; maksymalne efekty. Nie chcieliand#347;my budziand#263; rycerzy and#347;piand#261;cych pod Giewontem, nie próbowaliand#347;my uruchomiand#263; wehikuand#322;u czasu. Po prostu przypominaliand#347;my idee i plany, które choand#263; z róand#380;nych powodów zarzucone nie byand#322;y przecieand#380; fikcjand#261; czy baand#347;niowand#261; fantazjand#261;. Minione pokolenia, ich liderzy podejmujand#261;c róand#380;norodne decyzje mieli najczand#281;and#347;ciej moand#380;liwoand#347;and#263; wyboru okreand#347;lonej drogi, dziaand#322;aand#324;, które w konsekwencji mogand#322;yby niekiedy odmieniand#263; radykalnie losy paand#324;stw i narodów.Z obszernych kart historii II wojny and#347;wiatowej wybraliand#347;my te, które tyczyand#322;y przeand#322;omowych jej momentów lub takie, które nie przesand#261;dzajand#261;c ostatecznego finaand#322;u, mogand#322;y wpand#322;ynand#261;and#263; na czas, przebieg i cenand#281; tych zmagaand#324;. Cenand#281;, którand#261; przyszand#322;oby takand#380;e i nam zapand#322;aciand#263;, bo drogi tej wojny nie mogand#322;y ominand#261;and#263; Polski.Wiele z tych scenariuszy miaand#322;oby przecieand#380; and#150; znaczand#261;ce niekiedy and#150; i inne niand#380; znamy, konsekwencje dla naszej historii. I bardzo czand#281;sto okazywaand#322;o siand#281;,and#380;e te alternatywne and#347;cieand#380;ki wiodand#322;y na manowce, band#261;dand#378; rodziand#322;y zagroand#380;enia o wiele powaand#380;niejsze niand#380; sobie to dziand#347; uand#347;wiadamiamy.Niesie to wiand#281;c doand#347;and#263; optymistyczne przesand#322;anie, and#380;e nasz and#347;wiat, na który tak czand#281;sto narzekamy, jest w niejednym przypadku lepszy niand#380; and#347;wiat moand#380;liwoand#347;ci zaniechanych, oand#380;ywianych jedynie scenariuszami historii alternatywnej. Niejednokrotnie byand#322;oby jeszcze gorzej niand#380; staand#322;o siand#281; w rzeczywistoand#347;ci. Gdybyna przykand#322;ad Hitler zginand#261;and#322; w zamachu (rozdziaand#322; XIII) Polska nie zyskaand#322;aby ani kresów wschodnich, ani rekompensaty na Zachodzie i w Prusach. Gdyby Niemcy zwyciand#281;and#380;yand#322;y pod Stalingradem (rozdziaand#322; XI) Polska ostaand#322;aby siand#281; jedynie jako egzotyczna enklawa gdzieand#347; na Syberii.Moand#380;e wiand#281;c warto sobie pogdybaand#263;, by wyraziand#263; zadowolenie, and#380;e los wybraand#322;dla nas jednak wand#322;aand#347;ciwe rozwiand#261;zanie. Autorzy tej ksiand#261;and#380;ki gdybali juand#380; kilkakrotnie spotykajand#261;c siand#281; z duand#380;ym zainteresowaniem czytelników. Majand#261; cichand#261; nadziejand#281;, and#380;e i teraz band#281;dzie podobnie.