Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Anatomiczne mianownictwo weterynaryjne. Łacińskie, polskie, angielskie Zbigniew Milart

Anatomiczne mianownictwo weterynaryjne. Łacińskie, polskie, angielskie  Zbigniew Milart

46.61

Producent: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne PWRiL
Kategoria: Książki
Opis: Historia opracowania ujednoliconego, miand#281;dzynarodowego mianownictwa anatomicznego liczy juand#380; ponad 100 lat. Mianownictwo takie miaand#322;o ograniczyand#263; dowolnoand#347;and#263; stosowania nazw anatomicznych, szczególnie w dydaktyce, nauce i w tekstach publikowanych z zakresu dyscyplin morfologicznych, jak równieand#380; klinicznych. Pierwsze prace rozpoczand#281;to w roku 1895 wydaniem w Bazylei and#132;Basel Nomina Anatomica"" (BNA) w jand#281;zyku and#322;aciand#324;skim. Mianownictwo to, które speand#322;niaand#322;o dostatecznand#261; roland#281; odnoand#347;nie do anatomii czand#322;owieka, nie odpowiadaand#322;o w peand#322;ni wymogom i jasnoand#347;ci nazewnictwa anatomicznego u zwierzand#261;t. W tej sytuacji powoand#322;ano (1899 r.) Miand#281;dzynarodowy Komitet Weterynaryjnego Mianownictwa Anatomicznego (MKWMA), który bazylejskie mianownictwo miaand#322; uzupeand#322;niand#263; nazwami struktur wystand#281;pujand#261;cych u zwierzand#261;t i dostosowaand#263; do uand#380;ytku weterynaryjnego. Wyniki dziaand#322;alnoand#347;ci tego Komitetu nie zostaand#322;y rozpowszechnione. W roku 1936 ukazaand#322;o siand#281; w Jenie nastand#281;pne mianownictwo, znane jako jenajskie, and#132;Jena Nomina Anatomica"" (JNA), wydane równieand#380; w jand#281;zyku and#322;aciand#324;skim. W roku 1955 VI Miand#281;dzynarodowy Kongres Anatomów w Paryand#380;u dokonaand#322; korekty poprzednich wydaand#324; Nomina Anatomica, zatwierdziand#322; je i opublikowaand#322; nowe, znane jako wydanie paryskie, and#132;Parisiensia Nomina Anatomica"" (PNand#260;). Dotand#261;d w podrand#281;cznikach anatomii weterynaryjnej stosowano nazwy oparte gand#322;ównie na mianownictwie bazylejskim (BNA) z uzupeand#322;nieniem nazw dla swoistych struktur organizmu zwierzand#281;cego. Byand#322;o ono and#378;ródand#322;em mianownictwa stosowanego równieand#380; w dydaktyce i w publikacjach naukowych W zwiand#261;zku z potrzeband#261; opracowania mianownictwa dla nauk weterynaryjnych, z inicjatywy profesora anatomii i dyrektora Paand#324;stwowej Szkoand#322;y Weterynaryjnej w Alfort - C. Bressou, powoand#322;ano Miand#281;dzynarodowe Stowarzyszenie Anatomów Weterynaryjnych, które za jeden z pierwszych celów swojej dziaand#322;alnoand#347;ci uchwaliand#322;o, and#380;e konieczne jest opracowanie weterynaryjnego mianownictwa anatomicznego na podstawie mianownictwa paryskiego (PNand#260;) z 1955 roku. Na spotkaniu Stowarzyszenia we Freiburgu, w roku 1957, na przewodniczand#261;cego MKWMA powoand#322;ano prof. dr J. Schreibera z Wiednia. W wyniku dziaand#322;alnoand#347;ci Komitetu, w roku 1968 ukazaand#322;o siand#281; pierwsze wydanie and#132;Nomina Anatomica Veterinaria"" (NAV) w nakand#322;adzie 1000 egzemplarzy. Opublikowanie miand#281;dzynarodowego weterynaryjnego mianownictwa anatomicznego staand#322;o siand#281; w wielu krajach podstawand#261; do opracowania wand#322;asnej, krajowej terminologii. Z inicjatywy prezesa Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, prof. dr hab. Edmunda Prosta, w styczniu 1970 roku powoand#322;ano Komitet Redakcyjny do przygotowania mianownictwa w wersji and#322;aciand#324;sko-polskiej na podstawie NAV z roku 1968, z uwzgland#281;dnieniem poprawek wprowadzonych w roku 1973. Opracowanie to ukazaand#322;o siand#281; w roku 1978 pod tytuand#322;em and#132;Weterynaryjne Mianownictwo Anatomiczne"" (wyd. I). Zasand#322;uand#380;yand#322;o ono na wysokand#261; ocenand#281; jako dobry przewodnik do posand#322;ugiwania siand#281; prawidand#322;owymi mianami anatomicznymi (polskimi i and#322;aciand#324;skimi) w naukach weterynaryjnych i pokrewnych. Jednakand#380;e od wydania tego Mianownictwa upand#322;ynand#281;and#322;y juand#380; 24 lata. W tym czasie MKWMA opracowaand#322; trzy kolejne wydania mianownictwa miand#281;dzynarodowego, kaand#380;de poprawiane i uzupeand#322;niane. Ostatnie, z roku 1994, róand#380;ni siand#281; od poprzednich w wielu miejscach i dziaand#322;ach. Wobec dand#322;ugiej przerwy w nowelizacji mianownictwa polskiego autorzy tej publikacji zobowiand#261;zali siand#281; do jego uaktualnienia, dodajand#261;c miana anatomiczne w jand#281;zyku angielskim.Autorzy.