Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Arteterapia. Inspiracje i wartości Tomasz Rudowski

Arteterapia. Inspiracje i wartości  Tomasz Rudowski

32.78

Producent: Eneteia
Kategoria: Książki
Opis: Celem arteterapii nie jest tworzenie dzieand#322; sztuki, a zatem utworów odpowiadajand#261;cych okreand#347;lonym kanonom artystyczno-estetycznym, lecz przede wszystkim proces tworzenia nastawiony na trwaand#322;e przywracanie pacjentowi (podopiecznemu) wiary w and#380;ycie, w jego sens.Arteterapia, band#281;dand#261;c dyscyplinand#261; wiedzy i umiejand#281;tnoand#347;ci naleand#380;and#261;cand#261; do pedagogiki, psychologii i psychiatrii, korzystajand#261;c z komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, jest nastawiona na wszechstronnand#261; aktywnoand#347;and#263; twórczand#261;, a wiand#281;c plastykand#281;, muzykand#281;, dramand#281;, taniec, literaturand#281; piand#281;knand#261; itd. Oczywiand#347;cie, ze wzgland#281;du na specjalizacje artystyczne arteterapeuci winni wykazaand#263; siand#281; kwalifikacjami zawodowymi. Ich przygotowaniem zajmujand#261; siand#281; uczelnie posiadajand#261;ce kadrand#281; naukowand#261;, w skand#322;ad której wchodzand#261; artyand#347;ci z przygotowaniem psycho-socjo-pedagogicznym.