Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Biała Róża ze Stalingradu Bill Yenne

Biała Róża ze Stalingradu  Bill Yenne

37.24

Producent: Vesper
Kategoria: Książki
Opis: Lidia and#132;Liliaand#148; Wand#322;adimirowna Litwiak dorastaand#322;a w skromnych warunkach, by staand#263; siand#281; najsand#322;ynniejszand#261; pilotkand#261; elitarnych jednostek myand#347;liwskich. Lilia, and#132;Biaand#322;a Róand#380;a ze Stalingraduand#148;, sand#322;uand#380;yand#322;a poczand#261;tkowo w jednym z radzieckich kobiecych puand#322;ków lotniczych utworzonych przez zaprzyjaand#378;nionand#261; ze Stalinem Marinand#281; Raskowand#261;. W napisanych po niemiecku, rosyjsku czy angielsku relacjach z wojny powietrznej na froncie wschodnim jednostki te byand#322;y opisywane z podziwem i we wszystkich zgodnie utrzymuje siand#281;, and#380;e Lilia wywalczyand#322;a co najmniej piand#281;and#263; zwyciand#281;stw powietrznych wymaganych do uznania jej za asa.Urodzona w Moskwie 19 sierpnia 1923 roku, podczas wielkich przemian w Rosji, w wywodzand#261;cej siand#281; z biednego chand#322;opstwa rodzinie. Dwadzieand#347;cia jeden lat póand#378;niej, 1 sierpnia 1943 roku, zniknand#281;and#322;a bez and#347;ladu z nieba Ukrainy. Nowa biografia, w której wykorzystano wspomnienia i dzienniki wspóand#322;czesnych Lilii, artykuand#322;y prasowe, dokumenty archiwalne i historie operacyjne jednostek, okreand#347;la miejsce zajmowane przez Liliand#281; w radzieckim eksperymencie radykalnego równouprawnienia pand#322;ci, dziand#281;ki któremu grupa zdeterminowanych kobiet mogand#322;a wziand#261;and#263; udziaand#322; w walkach drugiej wojny and#347;wiatowej. Jak twierdzi autor tej ksiand#261;and#380;ki, historyk Bill Yenne, waand#380;nym elementem byand#322;o tu osobiste zainteresowanie Stalina lotnictwem i poparcie, jakie okazywaand#322; kobiecemu lotnictwu wyczynowemu przed napaand#347;ciand#261; Niemiec na ZSRR.Talent myand#347;liwski, przejawiany przez tand#281; dand#322;ugowand#322;osand#261; blondynkand#281; w czasie krwawych bojów z Niemcami, uczyniand#322; z niej legendand#281;. Aand#380; do tej pory nie podjand#281;to próby napisania obszernej biografii Lilii Litwiak. Bill Yenne na podstawie wszystkich dostand#281;pnych and#378;ródeand#322; stworzyand#322; ciekawy portret drobnej fizycznie, lecz wielkiej duchem dziewczyny, której niezwykand#322;a odwaga i jedyne w swoim rodzaju zdolnoand#347;ci wyróand#380;niand#322;y jand#261; w czasach wielkiego kryzysu spoand#347;ród wielu jej rówieand#347;niczek i rówieand#347;ników.Bill Yenne jest autorem ponad trzech tuzinów ksiand#261;and#380;ek z dziedziny literatury faktu, dotyczand#261;cych zwand#322;aszcza lotnictwa i historii wojskowoand#347;ci. Jest wand#347;ród nich historia Dowództwa Lotnictwa Strategicznego, Lotnictwa Wojskowego Stanów Zjednoczonych, opowieand#347;ci o wielkich amerykaand#324;skich firmach lotniczych, takich jak Boeing, Convair, Lockheed i McDonnell Douglas. Wydana niedawno podwójna biografia Dicka Bonga i Tommyand#146;ego McGuire Aces High: The Heroic Story of the Two Top-Scoring American Aces of World War II zostaand#322;a nazwana przez pilota i autora bestsellerów Dana Roama and#132;najwspanialszand#261; opowieand#347;ciand#261; lotniczand#261; wszech czasówand#148;.and#132;The Wall Street Journaland#148; uznaand#322; niedawno wydanand#261; biografiand#281; Juliusza Cezara pióra Billa Yenne za and#132;doskonaand#322;and#261;and#148;, natomiast zdaniem generaand#322;a (w st. spocz.) Wesleya Clarka jego biografia Aleksandra Wielkiego jest and#132;jak dotand#261;d najlepszaand#148;. and#132;The New Yorkerand#148; napisaand#322; o ksiand#261;and#380;ce Sitting Bull and#150; biografii wielkiego wodza Lakotów autorstwa Billa Yenne, and#380;e jest to and#132;perfekcyjne studium przywództwaand#148;.Bill Yenne jest czand#322;onkiem American Aviation Historical Society, opracowaand#322; hasand#322;a w encyklopediach poand#347;wiand#281;conych obu wojnom and#347;wiatowym i wystand#261;piand#322; w kilku programach History Channel. Mieszka w San Francisco, strona internetowa: www.BillYenne.com.Matka Billa Yenne byand#322;a w latach 40. pilotkand#261; i pierwszy lot samodzielny wykonaand#322;a 15 lipca 1944 roku w Helena w stanie Montana.and#132;Urocza dwudziestojednoletnia dziewczyna, pilot myand#347;liwca, która zestrzeliand#322;a tuzin niemieckich Messerschmittów?and#148;. Historiand#281; Biaand#322;ej Róand#380;y ze Stalingradu moand#380;na by uznaand#263; za caand#322;kowicie niemoand#380;liwand#261; and#150; gdyby nie byand#322;a prawdziwa. Pand#322;odny historyk wojskowy Bill Yenne w swojej opowieand#347;ci o jedynych w swoim rodzaju radzieckich pilotkach wojskowych przedstawia drugand#261; wojnand#281; and#347;wiatowand#261; i koszmar and#380;ycia pod rzand#261;dami Stalina w sposób, z jakim siand#281; dotand#261;d nie zetknand#261;and#322;em.Michael Castleman, autor serii powieand#347;ci sensacyjnych o Edzie RosenberguBill Yenne odniósand#322; kolejne zwyciand#281;stwo, publikujand#261;c doskonaand#322;and#261; biografiand#281; Lidii Litwiak, pilotki myand#347;liwskiej i asa, znanej jako and#132;Biaand#322;a Róand#380;a ze Stalingraduand#148;. Na niebie nad Stalingradem Litwiak na swoim Jaku-1 walczyand#322;a z pilotami Luftwaffe, odnoszand#261;c liczne zwyciand#281;stwa i zdobywajand#261;c zasand#322;uand#380;one miejsce w historii wojen. Zdumiewajand#261;ce, and#380;e Litwiak zdoand#322;aand#322;a osiand#261;gnand#261;and#263; tand#281; wielkoand#347;and#263; w wieku zaledwie dwudziestu jeden lat i w czasie tylko jednego roku walk.Wspaniale napisana przez Billa Yenne biografia zapoznaje czytelnika z losami Litwiak od jej narodzin do ostatnich chwil and#380;ycia, opowiadajand#261;c historiand#281; bohaterskiej wojowniczki, która walczyand#322;a odwaand#380;nie, umiejand#281;tnie, z poand#347;wiand#281;ceniem i uporem, stajand#261;c siand#281; postrachem wysand#322;awianych niemieckich lotników. Fakt, and#380;e Litwiak byand#322;a bardzo mand#322;odand#261; pilotkand#261;, toczand#261;cand#261; walki powietrzne z doand#347;wiadczonym i czand#281;sto przewaand#380;ajand#261;cym liczebnie wrogiem, stanowi dodatkowy, intrygujand#261;cy element tej historii.Podobnie jak wszystko inne na wojnie, bitwy moand#380;na przedstawiand#263; z perspektywy czynnika ludzkiego. Historia pokazuje, jak ludzie reagujand#261; na wydarzenia, w jaki sposób nie poddajand#261; siand#281; trudnoand#347;ciom, starajand#261; siand#281; sprostaand#263; wyzwaniom. Lilia Litwiak odpowiedziaand#322;a na wezwanie ojczyzny i stanand#281;and#322;a w jej obronie. W rezultacie zawsze band#281;dzie pamiand#281;tana przede wszystkim jako as lotniczy, a w drugiej kolejnoand#347;ci jako kobieta as, Bill Yenne zaand#347; uchwyciand#322; oba te aspekty.Brian Sobel, autor The Fighting Pattons.