Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Biologia, klasa 3, Trening przed maturą. Genetyka. Biologia stosowana, Omega Barbara Bukała

Biologia, klasa 3, Trening przed maturą. Genetyka. Biologia stosowana, Omega  Barbara Bukała

30.24

Producent: Omega Krakow
Kategoria: Książki
Opis: * prezentowana ksiand#261;and#380;ka zawiera zwiand#281;zand#322;y zestaw gand#322;ównych zagadnieand#324; z genetyki - dziedziny biologii cechujand#261;cej siand#281; najbardziej dynamicznym rozwojem.* pierwsze rozdziaand#322;y obejmujand#261; podstawowe informacje o strukturze kwasów nukleinowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na DNA, kodujand#261;cego informacjand#281; genetycznand#261;, dziand#281;ki której powstajand#261; i funkcjonujand#261; komórki. Ekspresja genów polegajand#261;ca na odczytaniu informacji zawartej w DNA oraz ich kontrola uzupeand#322;nia obraz wspóand#322;zaleand#380;noand#347;ci istniejand#261;cych w kaand#380;dej komórce. Grupy komórek tworzand#261; organy i organizmy, a ich struktura i funkcjonowanie odzwierciedla informacjand#281; zawartand#261; w ich genotypach.Zasady segregacji materiaand#322;u genetycznego po raz pierwszy odkryte przez Mendla majand#261; zastosowanie dla wiand#281;kszoand#347;ci genów wchodzand#261;cych w skand#322;ad genomów czand#322;owieka i innych organizmów.Dynamiczny rozwój genetyki datuje siand#281; od czasu rozwoju technik zwiand#261;zanych z manipulacjand#261; i sekwencjonowaniem DNA. Obecnie jest moand#380;liwa synteza dowolnej sekwencji DNA, kodujand#261;cej interesujand#261;cand#261; badaczy sekwencjand#281; aminokwasów, sand#322;uand#380;and#261;cand#261; do produkcji biaand#322;ka. Liczne praktyczne zastosowania najnowszych osiand#261;gniand#281;and#263; genetyki molekularnej okreand#347;la siand#281; mianem biotechnologii, stanowiand#261;cej podstawowy dziaand#322; biologii stosowanej.* ukand#322;ad treand#347;ci prezentowany w ksiand#261;and#380;ce jest zgodny z ukand#322;adem treand#347;ci w poprzednich publikacjach z tego cyklu. Po kaand#380;dym rozdziale sand#261; zamieszczone zadania sprawdzajand#261;ce, stanowiand#261;ce czand#281;sto przykand#322;ady zadaand#324; maturalnych. Pomagajand#261; one zrozumieand#263; zwiand#261;zek genetyki ze zjawiskami i procesami biologicznymi zachodzand#261;cymi w organizmach.