Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Biopaliwa. Proekologiczne odnawialne źródła energi [KSIĄŻKA]

Biopaliwa. Proekologiczne odnawialne źródła energi [KSIĄŻKA]

66.23

Producent: WNT
Kategoria: Książki
Opis: Paliwa jako noand#347;nik energii majand#261; istotny wpand#322;yw nie tylko na wszystkie dziedziny dziaand#322;alnoand#347;ci czand#322;owieka, lecz generalnie na dalszand#261; jego egzystencjand#281; na Ziemi. Zaleand#380;noand#347;and#263; od paliw i energii jest wprost proporcjonalna do rozwoju cywilizacyjnego danego kraju, regionu lub wspólnoty. Mieszkaand#324;cy krajów uprzemysand#322;owionych, zwand#322;aszcza and#380;yjand#261;cy w duand#380;ych aglomeracjach miejskich, sand#261; niewolnikami energii. jej pozyskiwanie, produkcja oraz dystrybucja wiand#261;and#380;and#261; siand#281; z licznymi problemami technologicznymi, ekonomicznymi, prawnymi i ekologicznymi. Od wielu lat toczy siand#281; ogólnoand#347;wiatowa dyskusja, jak je rozwiand#261;zaand#263;, aby uniknand#261;and#263; czarnego scenariusza zapaand#347;ci cywilizacyjnej z koand#324;cowym akordem samounicestwienia zycia na Ziemi. Ksiand#261;and#380;ka " Biopaliwa. Proekologiczne odnawialne and#378;ródand#322;a energii" jest jej gand#322;osem w tej dyskusji. Autorzy, omawiajand#261;c biopaliwa w bardzo szerokim kontekand#347;cie, chcand#261; uand#347;wiadomiand#263; Czytelnikom rzeczywistand#261; wagand#281; i znaczenie energii oraz jej noand#347;ników, czyli paliw. and#321;and#261;czand#261;c popularno-naukowand#261; formand#281; wprowadzeand#324; w poszczególne zagadnienia i omówieand#324; praktycznych zastosowaand#324; konkretnych rozwiand#261;zaand#324; z naukowym stylem rozwaand#380;aand#324; teoretycznych, stworzyli bardzo ciekawand#261; publikacjand#281; skierowanand#261; do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematykand#261; odnawialnych and#378;ródeand#322; energii, ochrony and#347;rodowiska, biotechnologii, a takand#380;e polityki energetycznej i etyki w przemyand#347;le. Autorzy i Wydawnictwo WNT polecajand#261; tand#281; ksiand#261;and#380;kand#281; studentom kierunków: energetyka, ekoenergetyka, ochrona and#347;rodowiska, alternatywne technologie energetyczne i zarzand#261;dzanie and#347;rodowiskiem, inand#380;ynieria and#347;rodowiska oraz biotechnologia.