Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Elementarne struktury pokrewieństwa Claude LeviStrauss

Elementarne struktury pokrewieństwa  Claude LeviStrauss

63.56

Producent: Volumen Oficyna Wydawnicza
Kategoria: Książki
Opis: Jedno z najsand#322;ynniejszych dzieand#322; Clauda Levi-Straussa and#150; Les structures andeacute;landeacute;mentaires de la parentandeacute; (Elementarne struktury pokrewieand#324;stwa), ukazaand#322;o siand#281; w roku 1949; stajand#261;c siand#281; manifestem antropologii strukturalnej and#150; stworzonej przez francuskiego uczonego koncepcji kultury i filozofii czand#322;owieka. Ksiand#261;and#380;ka poand#347;wiand#281;cona jest zagadnieniu przejand#347;cia od natury do kultury jako fundamentalnemu etapowi, który umoand#380;liwia powstanie symbolicznych zasad komunikacji spoand#322;ecznej, odbywajand#261;cej siand#281; w sferze krand#261;and#380;enia przekazów jand#281;zykowych, wymiany ekonomicznej i kobiet miand#281;dzy grupami. Mistrz analizy strukturalnej omawia zakaz kazirodztwa i jego strukturalnand#261; inwersjand#281; w postaci nakazu egzogamii. Na tej podstawie buduje teoriand#281; dwojakiego rodzaju wymiany: ograniczonej i uogólnionej. Konkretnym analizom róand#380;nych systemów pokrewieand#324;stwa w and#347;wiecie towarzyszand#261; rozwaand#380;ania teoretyczne, poand#347;wiand#281;cone roli daru w kulturze oraz podstawowym strukturom umysand#322;u. Jest to do dzisiaj jedyne na tak wielkand#261; skaland#281; kompendium wiedzy na temat form spoand#322;ecznej organizacji opartej na zasadzie wymiany, która powoduje, and#380;e kultura moand#380;e rozprzestrzeniaand#263; siand#281; jako porozumienie miand#281;dzy grupami ludzkimi. To dziand#281;ki tej pracy nazwano Claudeand#146;a Landeacute;vi-Straussa herosem intelektuand#148;.