Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki [KSIĄŻKA]

Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki [KSIĄŻKA]

47.04

Producent: WNT
Kategoria: Książki
Opis: W ksiand#261;and#380;ce zaprezentowano aplikacje rachunku prawdopodobieand#324;stwa i statystyki matematycznej w niektórych obszarach ekonomii. Przykand#322;ady zastosowaand#324; zaczerpniand#281;te z badaand#324; wand#322;asnych autora dotyczand#261; gand#322;ównie burzliwie rozwijajand#261;cego siand#281; rynku kapitaand#322;owego i Gieand#322;dy Papierów Wartoand#347;ciowych. A te obszary badawcze sand#261; szczególnie waand#380;ne w dobie rozwijajand#261;cej siand#281; gospodarki kapitalistycznej.Materiaand#322; przedstawiono w sposób przystand#281;pny. Graficzne wyróand#380;nienie definicji, twierdzeand#324;, wniosków, uwag i przykand#322;adów band#281;dzie zapewne pomocne w korzystaniu z ksiand#261;and#380;ki. Opanowanie materiaand#322;u przedstawionego w poszczególnych rozdziaand#322;ach powinny uand#322;atwiand#263; zadania rozwiand#261;zane i te przeznaczone do samodzielnego rozwiand#261;zania, umieszczone na koand#324;cu kaand#380;dego rozdziaand#322;u.Ksiand#261;and#380;kand#281; polecamy studentom kierunków ekonomicznych i matematycznych zainteresowanym zastosowaniami matematyki. Przydatna band#281;dzie teand#380; zapewne dla osób zawodowo zajmujand#261;cych siand#281; ekonomiand#261; oraz matematykand#261; stosowanand#261;. Pomocna moand#380;e byand#263; takand#380;e w nauce rachunku prawdopodobieand#324;stwa oraz statystyki.