Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Film i jego obraz w PRL Cezary Prasek

Film i jego obraz w PRL  Cezary Prasek

27.07

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Kino tamtych lat tworzyand#322;o piand#281;knand#261; iluzjand#281;. Przez dand#322;ugi czas odciand#281;ci od innych and#380;elaznand#261; kurtynand#261; za jego poand#347;rednictwem poznawaliand#347;my tamten odlegand#322;y chociaand#380; bliski nam mentalnie and#347;wiat. Takand#380;e rodzimi twórcy filmowi, umieszczajand#261;c swych bohaterów w otaczajand#261;cych realiach, w pewnym sensie tej iluzji ulegali. Nie bez racji przecieand#380; kino ma równieand#380; swe, wywodzand#261;ce siand#281; z jand#281;zyka and#322;aciand#324;skiego drugie miano - iluzjon. Goand#347;ciliand#347;my równieand#380; na naszych ekranach filmy, na które prawie nikt nie chciaand#322; chodziand#263;. Nie dlatego, and#380;e byty nieciekawe czy artystycznie nieudane. Reprezentowaand#322;y one jednak najczand#281;and#347;ciej kinematografiand#281; radzieckand#261;, która to kwalifikacja byand#322;a rodzajem piand#281;tna. Broniliand#347;my siand#281; w ten sposób przed wszechobecnand#261; indoktrynacjand#261;. Bo zawsze gdzieand#347; na koand#324;cu znajdowaand#322;a siand#281; polityka. Jeszcze nie istniaand#322;a telewizja, a nawet gdy pojawiand#322;a siand#281;, jej oferta byand#322;a bardzo skromna, wiand#281;c poczand#261;tkowo wand#322;adza nie przywiand#261;zywaand#322;a do niej zbyt wielkiej wagi. "Celuloidowy and#347;wiat PRL" nie jest jednak ksiand#261;and#380;kand#261; o filmach, które niegdyand#347; goand#347;ciand#322;y na naszych ekranach. A przynajmniej nie o nich przede wszystkim. To gand#322;ównie opowieand#347;and#263; o ludziach, którzy tworzyli kino, reand#380;yserach i aktorach, o and#347;rodowisku, w którym ono powstawaand#322;o I o zwiand#261;zkach wzajemnych, przenikaniu siand#281; filmu z rzeczywistoand#347;ciand#261;. Ten and#347;wiat staand#322; siand#281; historiand#261; niespeand#322;na dwadzieand#347;cia piand#281;and#263; lat temu, a wydaje siand#281;, jakby upand#322;ynand#281;and#322;y wieki.