Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Fototeka oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego

Fototeka oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego

140.35

Producent: Test (Lublin)
Kategoria: Książki
Opis: Opracowanie and#378;ródand#322;owe, które czytelnik otrzymuje do rand#261;k, dziand#281;ki niezwykle cennej inicjatywie Macieja Sobieraja, pracownika lubelskiego Oddziaand#322;u Instytutu Pamiand#281;ci Narodowej, to materiaand#322; ilustrujand#261;cy walkand#281; politycznand#261; oraz ideologicznand#261;, jaka toczyand#322;a siand#281; w Polsce i na and#347;wiecie w XX wieku. Po dwóch stronach barykady znaleand#378;li siand#281; ludzie reprezentujand#261;cy odmienne systemy polityczne: totalitarny i ten, który jest oparty o wartoand#347;ci wand#322;aand#347;ciwe cywilizacji zachodniej. W tej konfrontacji zwyciand#281;and#380;yand#322;a dziand#347; tradycja zachodnia, której wybitnymi obroand#324;cami byli miand#281;dzy innymi pracownicy polskiego wywiadu.Jan Stanisand#322;aw CiechanowskiZe wzgland#281;du na poand#322;oand#380;enie geostrategiczne paand#324;stwa, dziaand#322;alnoand#347;and#263; Oddziaand#322;u II Sztabu Gand#322;ównego Wojska Polskiego ukierunkowana byand#322;a na kraje graniczand#261;ce z Polskand#261;, a wiand#281;c Niemcy, Rosjand#281; sowieckand#261;, Czechosand#322;owacjand#281; i Litwand#281;. Polska niepodlegand#322;a uksztaand#322;towaand#322;a swoje granice w toku wojen i powstaand#324; w latach 1918and#150;1923, prowadzonych ze wszystkimi swoimi sand#261;siadami. Wiedza wywiadowcza byand#322;a niezband#281;dna do podejmowania politycznych i wojskowych decyzji, podobnie jak zwalczanie dziaand#322;alnoand#347;ci obcych wywiadów, przede wszystkim na gruncie wojskowym, ale takand#380;e wspomaganie dziaand#322;alnoand#347;ci cywilnych komórek kontrwywiadowczych. Rzand#261;d II Rzeczypospolitej Polskiej doskonale zdawaand#322; sobie sprawand#281;, and#380;e obcy wywiad wykorzystuje do zbierania informacji nie tylko swoje przedstawicielstwa dyplomatyczne (bo to stanowiand#322;o standard), ale przede wszystkim licznie reprezentowane w Polsce mniejszoand#347;ci narodowe, jak równieand#380; and#150; w przypadku Zwiand#261;zku Socjalistycznych Republik Sowieckich and#150; zdelegalizowanand#261; Komunistycznand#261; Partiand#281; Polski (KPP), a na wschodnich terenach Komunistycznand#261; Partiand#281; Zachodniej Biaand#322;orusi i Komunistycznand#261; Partiand#281; Zachodniej Ukrainy.Maciej Sobieraj