Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Imitacja życia i inne wiersze Peter Gizzi

Imitacja życia i inne wiersze  Peter Gizzi

17.77

Producent: Instytut Mikołowski
Kategoria: Książki
Opis: Od kogo zatem pochodzi pieand#347;and#324;? (and#133;) Pieand#347;and#324; budzi siand#281; na progu bytu i niebytu, mineraand#322;u i ciaand#322;a, uniesienia i depresji, poety jako osoby i jako widma and#347;piewajand#261;cej materii i kulturowego, medialnego szumu. W ten sposób do wiersza przechwycone sand#261; kombinacje materii, echo sfery publicznej, portret polityczny and#380;ycia wspólnoty. (and#133;)Wypowiedand#378; poetycka jest takim uand#380;yciem jand#281;zyka, w którym sand#322;owa wylewajand#261; siand#281; ze sand#322;ownika prosto w and#380;ywand#261; tkankand#281; and#347;wiata. Mechaniczna procedura formalna umartwia and#347;wiadomoand#347;and#263; jednostkowand#261;, by mogand#322;a ona powróciand#263; w obrand#281;bie na nowo zarysowanego systemu and#347;wiata zewnand#281;trznego, w którym wymieniajand#261; siand#281; ze soband#261; bardzo róand#380;ne formy and#380;ycia, a wymiana ta wymyka siand#281; zwykand#322;ym stabilnym taksonomiom. Wraand#380;liwoand#347;and#263; jand#281;zyka sugeruje fizjologiczne and#380;ycie, uwraand#380;liwienie, które nieraz mieand#347;ci siand#281; w konturze ludzkiego ciaand#322;a, by innym razem ten kontur przekroczyand#263;. (and#133;)Powie ktoand#347; and#150; nie, wiersz nie jest bytem and#380;ywym, a jedynie and#380;ycia and#132;imitacjand#261;and#148;. Jednak progowa poetyka Gizziego uniemoand#380;liwia jasne rozgraniczenie na and#380;ycie i jego imitacjand#281;. Poezja, przemawiajand#261;c z gand#322;and#281;bokich pokand#322;adów materii, o której mówi siand#281;, and#380;e jest martwa, powoand#322;uje and#380;ycie and#150; jest wiand#281;c byand#263; moand#380;e and#380;ywsza niand#380; ono. Nie wiadomo, kto tu kogo, lub co, and#132;imitujeand#148;. (and#133;)Kacper Bartczak(fragment posand#322;owia)