Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Korea & Chiny. Przyjaźń i współpraca, rywalizacja i konflikty. Tom 1. Strategia i polityka + Korea & Chiny. Przyjaźń i współ Jerzy Bayer, Wa

Korea & Chiny. Przyjaźń i współpraca, rywalizacja i konflikty. Tom 1. Strategia i polityka + Korea & Chiny. Przyjaźń i współ  Jerzy Bayer, Wa

34.59

Producent: Instytut Studiów Politycznych PAN
Kategoria: Książki
Opis: Komplet dwóch tytuand#322;ów.Korea andamp; Chiny. Tom 1. Strategia i politykaKorea andamp; Chiny. Tom 2. Gospodarka i granice Korea andamp; Chiny. Tom 1. Strategia i politykaGand#322;ównym celem ksiand#261;and#380;ki jest ukazanie ewolucji polityki Chin (Chiand#324;skiej Republiki Ludowej) od supremacji ideologii do dominacji pragmatyzmu i racjonalizmu w podejand#347;ciu do zagadnieand#324; Póand#322;wyspu Koreaand#324;skiego, ze szczególnym odniesieniem do Korei Póand#322;nocnej. W ciand#261;gu niespeand#322;na kilkunastu lat umocniand#322;a siand#281; pozycja i pewnoand#347;and#263; siebie Chiand#324;skiej Republiki Ludowej na arenie miand#281;dzynarodowej. Bieg wydarzeand#324; na Póand#322;wyspie Koreaand#324;skim - za sprawand#261; nieobliczalnej polityki, zbrojeand#324; i programów nuklearnych Korei Póand#322;nocnej - wymusiand#322; na Chinach zmianand#281; stylu dziaand#322;ania dyplomacji, a takand#380;e odejand#347;cie od wygodnej, biernej postawy statysty oraz przejand#281;cie, przynajmniej czand#281;and#347;ci, inicjatywy wynikajand#261;cej z naleand#380;nego im statusu mocarstwa i gwaranta stabilizacji i bezpieczeand#324;stwa w regionie. Oznaczaand#322;o to ewolucjand#281; polityki ChRL wobec Póand#322;wyspu Koreaand#324;skiego: od supremacji ideologii i bezkrytycznego poparcia dla KRLD do dominacji pragmatyzmu i racjonalizmu. Zarazem jednak w wielkiej grze o status drugiego supermocarstwa Chiny nie mogand#261; zrezygnowaand#263; ze stosowania tak silnej karty przetargowej, jakand#261; stanowi problem póand#322;nocnokoreaand#324;ski w relacjach regionalnych i globalnych, zwand#322;aszcza wobec Stanów Zjednoczonych i Japonii. W interesie Chin leand#380;y zatem nie szybkie, ale raczej dand#322;ugotrwaand#322;e rozwiand#261;zywanie problemu koreaand#324;skiego. Korea andamp; Chiny. Tom 2. Gospodarka i graniceW krótkim czasie od przeand#322;omu lat osiemdziesiand#261;tych i dziewiand#281;and#263;dziesiand#261;tych nastand#261;piand#322; proces nawiand#261;zywania dynamicznego rozwoju kontaktów gospodarczych Chin z Koreand#261; Poand#322;udniowand#261;. Jednoczeand#347;nie wspóand#322;praca gospodarcza Chin z Koreand#261; Póand#322;nocnand#261; ulega marginalizacji, stajand#261;c siand#281; dla Pekinu w równym stopniu kand#322;opotliwym obciand#261;and#380;eniem finansowym jak politycznand#261; kartand#261; przetargowand#261;.