Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Kształcenie zintegrowane, język angielski, klasa 13, Treetops 1, podręcznik, Oxford University Press Sarah M Howell, Lisa KesterDodgson

Kształcenie zintegrowane, język angielski, klasa 13, Treetops 1, podręcznik, Oxford University Press  Sarah M Howell, Lisa KesterDodgson

10.00

Producent: Oxford University Press
Kategoria: Książki
Opis: Numer ewidencyjny w wykazie MEN: 311/1/20114-czand#281;and#347;ciowy kurs dla klas mand#322;odszych szkoand#322;y podstawowej, zgodny ze wszystkimi wytycznymi nowej podstawy programowej i stworzony z myand#347;land#261; o klasach, w których uczand#261; siand#281; dzieci 6- i 7-letnie, dlatego wyposaand#380;ony w wyjand#261;tkowo bogaty zeszyt and#263;wiczeand#324; i materiaand#322;y uzupeand#322;niajand#261;ce.Kaand#380;dy poziom kursu to materiaand#322; na 60 lekcji.Treetops and#322;and#261;czy naukand#281; jand#281;zyka angielskiego z innymi lekcjami w mand#322;odszych klasach szkoand#322;y podstawowej oraz uczy wartoand#347;ci takich, jak troska o and#347;rodowisko i pomoc innym.Kurs na kaand#380;dand#261; porand#281; roku!Ukand#322;ad materiaand#322;u i tematyka Treetops Starter oraz Treetops 1 and#322;and#261;czand#261; siand#281; z poszczególnymi porami roku, dziand#281;ki czemu:* to, czego dzieci uczand#261; siand#281; na lekcjach angielskiego, zawsze odnosi siand#281; do rzeczywistego and#347;wiata,* nauczyciel ma okazjand#281; uczyand#263; dzieci and#347;wiadomoand#347;ci otaczajand#261;cej ich przyrody i koniecznoand#347;ci dbania o and#347;rodowisko naturalne,* lekcje moand#380;na wzbogaciand#263; projektami o tematyce ekologicznej.Kurs, który dopasowuje siand#281; do potrzeb kaand#380;dego dziecka!* Ksiand#261;and#380;ka nauczyciela do Treetops 1 zawiera sekcjand#281; z and#263;wiczeniami, poand#347;wiand#281;conoand#261; potrzebom 6-latków. Dziand#281;ki temu and#322;atwiej pracowaand#263; w klasie, w której sand#261; dzieci 6- i 7-letnie.* W zeszytach and#263;wiczeand#324; sand#261; specjalne strony Plus dla dzieci, które uczand#261; siand#281; szybciej i potrzebujand#261; dodatkowych zadaand#324;, by nie nudziand#263; siand#281; na lekcji.* Bogactwo materiaand#322;ów dodatkowych pozwala na planowanie róand#380;nych lekcji z róand#380;nymi klasami przy realizacji tego samego tematu.Kurs, który motywuje uczniów do pracy w domu, a rodziców do pomocy dzieciom:* pand#322;yty z nagraniami piosenek i historyjek, doand#322;and#261;czone do zeszytów and#263;wiczeand#324;, pomagajand#261; dzieciom chwaliand#263; siand#281; swoimi umiejand#281;tnoand#347;ciami przed rodzicami,* notatki w zeszytach and#263;wiczeand#324;, dotyczand#261;ce wymaganych umiejand#281;tnoand#347;ci dzieci, umoand#380;liwiajand#261; rodzicom pomoc w pracy domowej i pozwalajand#261; cieszyand#263; siand#281; z dzieand#263;mi ich osiand#261;gniand#281;ciami.* Sekcje Round Up zachand#281;cajand#261; dzieci do sprawdzenia swoich umiejand#281;tnoand#347;ci i zastanowienia siand#281; nad ewentualnymi brakami w nauce.Kurs, który roand#347;nie i dojrzewa wraz z dzieand#263;mi!* Treetops Starter i Treetops 1 przenoszand#261; dzieci do lasu zamieszkanego przez elfy, dziand#281;ki czemu lekcje angielskiego peand#322;ne sand#261; zachwycajand#261;cych opowieand#347;ci rozwijajand#261;cych wyobraand#378;niand#281; uczniów.* Treetops 2 i 3 pokazujand#261; dzieciom and#347;wiat rzeczywisty i uczand#261; kultury, geografii i historii Wielkiej Brytanii, rozwijajand#261;c w uczniach ciekawoand#347;and#263; and#347;wiata.