Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Możesz pokonać raka. Nowy styl życia Ian Gawler

Możesz pokonać raka. Nowy styl życia  Ian Gawler

41.25

Producent: Laurum
Kategoria: Książki
Opis: Pokonanie raka to wspaniaand#322;e uczucie and#150; przejand#347;cie przez to wszystko i odzyskanie peand#322;nego, szczand#281;and#347;liwego and#380;ycia. Doand#347;wiadczyand#322;em tego. Widziaand#322;em innych ludzi, którzy tego dokonali i wiem, and#380;e równieand#380; wielu nastand#281;pnych przejdzie przez ten proces w przyszand#322;oand#347;ci. (and#133;) and#321;and#261;czy nas wspólny cel. Wszyscy chcemy cieszyand#263; siand#281; dobrym zdrowiem, a takand#380;e dand#322;ugim, szczand#281;and#347;liwym i sensownym and#380;yciem. Moand#380;e tak byand#263;. Niemniej jednak, gdy w rodzinie pojawia siand#281; diagnoza raka, perspektywa ta staje siand#281; zagroand#380;ona. (and#133;)Dobra wiadomoand#347;and#263; jest taka, and#380;e moand#380;emy siand#281; temu przeciwstawiand#263;. Sam tego dokonaand#322;em i widziaand#322;em mnóstwo ludzi, którym równieand#380; siand#281; to udaand#322;o. Moand#380;esz pokonaand#263; raka. To fakt. To jest moand#380;liwe.(fragment wstand#281;pu)W 1975 roku doktor Ian Gawler, mand#322;ody weterynarz i dziesiand#281;cioboista, z powodu raka koand#347;ci musiaand#322; poddaand#263; siand#281; zabiegowi amputacji prawej nogi. Niestety jeszcze pod koniec tego samego roku rak powróciand#322;. Wbrew rokowaniom w 1981 roku Ian odzyskaand#322; zdrowie, a nastand#281;pnie zaangaand#380;owaand#322; siand#281; w tworzenie pierwszego na and#347;wiecie kand#322;adand#261;cego nacisk na styl and#380;ycia programu wspierajand#261;cego pacjentów walczand#261;cych z choroband#261; nowotworowand#261;.Niniejsza ksiand#261;and#380;ka, wydana po raz pierwszy w 1984 roku, szybko zyskaand#322;a miano rewolucyjnej. Przetand#322;umaczona na czternaand#347;cie jand#281;zyków, rozeszand#322;a siand#281; w nakand#322;adzie ponad dwustu piand#281;and#263;dziesiand#281;ciu tysiand#281;cy egzemplarzy. Zaliczana do klasyki rodzaju, staand#322;a siand#281; jednand#261; z najczand#281;and#347;ciej czytanych ksiand#261;and#380;ek poand#347;wiand#281;conych tematyce walki z rakiem.and#132;Tego, co Ian Gawler odkryand#322; w drodze doand#347;wiadczenia, nauka obecnie dowodzi. Istnieje nadzieja dla osób z zagraand#380;ajand#261;cym ich and#380;yciu rakiem, a niniejsza ksiand#261;and#380;ka wskazuje, gdzie moand#380;na jand#261; znaleand#378;and#263;and#148;.and#150; George Jelinek, profesor medycyny ratunkowej, Uniwersytet Australii Zachodniejand#132;Cudownie praktyczny, inspirujand#261;cy przewodnik po tym, jak zapobiegaand#263; rakowi i jak go leczyand#263;. Osobiste doand#347;wiadczenie Iana Gawlera, który pokonaand#322; raka, poand#322;and#261;czone z ogromnand#261; wiedzand#261; zyskanand#261; podczas prowadzenia koncentrujand#261;cych siand#281; na stylu and#380;ycia grup wsparcia dla osób chorych na raka, sprawiand#322;y, and#380;e ksiand#261;and#380;kand#281; tand#281; charakteryzujand#261; rzadko spotykana gand#322;and#281;bia i wszechstronnoand#347;and#263;and#148;.and#150; dr Jaon Borysenko, autorka Minding the Body, Mending the Mindand#132;Wyjand#261;tkowy czand#322;owiek z wyjand#261;tkowand#261; historiand#261; powrotu do zdrowia i leczenia. Ksiand#261;and#380;ka ta nie dotyczy wyand#322;and#261;cznie raka, lecz takand#380;e and#380;ycia i dokonywanych w nim wyborówand#148;.and#150; dr Bernie Siegel, autor Love, Medicine and Miracles