Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Najsłynniejsze bękarty w dziejach Polski Romuald Romański

Najsłynniejsze bękarty w dziejach Polski  Romuald Romański

28.00

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Ksiand#261;and#380;ka poand#347;wiand#281;cona jest dziejom królewskich dzieci pochodzand#261;cych ze zwiand#261;zków pozamaand#322;and#380;eand#324;skich - to wand#322;aand#347;nie ich okreand#347;lano mianem bastardów. Ich sytuacja prawna i faktyczna ksztaand#322;towaand#322;a siand#281; róand#380;nie, w zaleand#380;noand#347;ci od okresu historycznego i stanowiska Koand#347;cioand#322;a katolickiego. W czasach monarchii wczesnopiastowskiej, mimo pozornego liberalizmu, starano siand#281; w róand#380;ny sposób usunand#261;and#263; bastardów poza nawias spoand#322;eczeand#324;stwa, a przynajmniej utrudniaand#263; im and#380;ycie. Prowadziand#322;o to niejednokrotnie do dramatycznych wydarzeand#324;. Przykand#322;adem sand#261; losy Zbigniewa, przyrodniego brata Bolesand#322;awa Krzywoustego, czy Bezpryma - syna Bolesand#322;awa Chrobrego. Ten ostatni, nie mogand#261;c w and#380;aden inny sposób osiand#261;gnand#261;and#263; waand#380;nej pozycji w paand#324;stwie, jako pierwszy w historii doprowadziand#322; do antypolskiego sojuszu Rusi Kijowskiej z cesarzem niemieckim. W póand#378;niejszych czasach, tak jak w okresie panowania Zygmunta Starego i królowej Bony, wszystkie dzieci traktowano jednakowo, byand#322;y równieand#380; zabezpieczane materialnie. Sobór trydencki radykalnie zmieniand#322; sytuacjand#281; bastardów, starano siand#281; wykluczyand#263; ich poza nawias spoand#322;eczeand#324;stwa, jakby byli zakaand#322;ami rodu. Trudne i dramatyczne losy spotkaand#322;y jednego z dwóch synów pozamaand#322;and#380;eand#324;skich króla Wand#322;adysand#322;awa IV Wazy, Aleksandra Kostkand#281; Napierskiego. Na szczand#281;and#347;cie echa soboru trydenckiego powoli odchodziand#322;y w niepamiand#281;and#263;, a wiek XVIII staand#322; siand#281; czasem wyjand#261;tkowo liberalnym. Do dobrego tonu naleand#380;aand#322;o posiadanie co najmniej jednej kochanki, a zostanie królewskand#261; metresand#261; byand#322;o powodem do chwaand#322;y i dumy. W zwiand#261;zku z tym bastardzi zaczand#281;li byand#263; naleand#380;ycie traktowani. O tym and#347;wiadczand#261; historie and#380;ycia Stanisand#322;awa Grabowskiego, syna króla Stanisand#322;awa Augusta Poniatowskiego i Eland#380;biety Grabowskiej.