Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Nawadnianie roślin Stanisław Karczmarczyk, Lech Nowak

Nawadnianie roślin  Stanisław Karczmarczyk, Lech Nowak

82.07

Producent: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne PWRiL
Kategoria: Książki
Opis: Dziand#281;ki prawidand#322;owej uprawie roli, optymalnemu nawoand#380;eniu organicznemu i mineralnemu, prawidand#322;owej pieland#281;gnacji uwzgland#281;dniajand#261;cej caand#322;and#261; gamand#281; herbicydów, fungicydów oraz regulatorów wzrostu uzyskano stosunkowo wysoki poziom ploandshy;nów. Dalszy wzrost plonowania zaleand#380;y od wprowadzania nowych intensywnych gatunków i odmian oraz peand#322;nego zaopatrzenia roand#347;lin w wodand#281;.Wysokopienne, intensywne gatunki i odmiany lepiej wykorzystujand#261; nawozy, charakteryzujand#261; siand#281; wiand#281;kszand#261; efektywnoand#347;ciand#261; fotosyntezy i asymilacji, wiand#281;kszand#261; aktywandshy;noand#347;ciand#261; procesów fizjologicznych w okresie wegetacji, ale wymagajand#261; optymalnego zaopatrzenia w wodand#281;.Woda staje siand#281; czynnikiem, od którego zaleand#380;and#261; wpand#322;yw i wykorzystanie przez roand#347;linand#281; pozostaand#322;ych czynników przyrodniczych i antropogenicznych and#347;rodowiska.Pogand#322;and#281;biajand#261;cy siand#281; deficyt wody w produkcji rolniczej, nawet w strefie klimatu umiarkowanego, wynikajand#261;cy miand#281;dzy innymi z postand#281;pujand#261;cego ocieplania siand#281; kliandshy;matu, czand#281;stszego wystand#281;powania okresów posusznych oraz zarysowujand#261;cego siand#281; juand#380; procesu stepowienia w niektórych regionach Europy and#346;rodkowej, a w tym i Polski, zmusza do racjonalnego gospodarowania wodand#261;. Niedobór wody w glebie band#281;dzie tym bardziej widoczny i szkodliwy, im wyand#380;sze dawki nawozów band#281;dand#261; stosowane, a takich wymagajand#261; intensywne gatunki i odmiany roand#347;lin oraz nowoczesne technoandshy;logie w produkcji roand#347;linnej.Dlatego w podrand#281;czniku omówiono w oparciu o najnowsze badania, kolejno, w czand#281;and#347;ci I potrzeby nawadniania na and#347;wiecie i w Polsce, gospodarkand#281; wodnand#261; gleby, a takand#380;e roand#347;lin, systemy i technologie nawadniania oraz budowand#281; i eksploatacjand#281; urzand#261;andshy;dzeand#324; do nawadniania.W drugiej czand#281;and#347;ci przedstawiono efekty produkcyjne nawadniania róand#380;nych roand#347;lin uprawianych w polu i pod osand#322;onami oraz ekonomiczne efekty nawadniania. Po kaand#380;dym rozdziale podano wykaz waand#380;niejszych szczegóand#322;owych prac dotyczand#261;andshy;cych omawianego problemu.Przygotowany podrand#281;cznik jest kontynuacjand#261; badaand#324; i wczeand#347;niejszych publikaandshy;cji naszego Mistrza i Nauczyciela - wybitnego specjalisty w zakresie nawadniania i gospodarki wodnej w rolnictwie, prof. dr. hab. Józefa Dzieand#380;yca. Jako uczniowie staramy siand#281; kontynuowaand#263; i rozwijaand#263; Jego twórcze myand#347;li w tym zakresie.Mamy nadziejand#281;, and#380;e podrand#281;cznik ten band#281;dzie sand#322;uand#380;yand#322; studentom uczelni rolniandshy;czych oraz wszystkim pracujand#261;cym w rolnictwie, melioracjach i przedsiand#281;biorstwach zwiand#261;zanych z gospodarkand#261; wodnand#261;, jak równieand#380; nauczycielom and#347;rednich szkóand#322; rolniandshy;czych.