Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Ocena użyteczności dochodu i jej wpływ na oszczędności gospodarstw domowych [KSIĄŻKA]

Ocena użyteczności dochodu i jej wpływ na oszczędności gospodarstw domowych [KSIĄŻKA]

33.60

Producent: WNT
Kategoria: Książki
Opis: Ksiand#261;and#380;ka jest efektem przeprowadzonych przez Autorkand#281; badaand#324; zwiand#261;zku miand#281;dzy ocenand#261; uand#380;ytecznoand#347;ci dochodów a oszczand#281;dnoand#347;ciami gospodarstw domowych. Jej celem jest próba usystematyzowania i spopularyzowania wiedzy dotyczand#261;cej zagadnienia uand#380;ytecznoand#347;ci dochodów i jej pomiaru oraz wpand#322;ywu tej kategorii ekonomicznej na powstawanie oszczand#281;dnoand#347;ci gospodarstw domowych. Autorka prezentuje równieand#380; wand#322;asnand#261;, dwuwariantowand#261; metodand#281; badawczand#261;, umoand#380;liwiajand#261;cand#261; analizand#281; zwiand#261;zku miand#281;dzy wskazanymi kategoriami. Struktura ksiand#261;and#380;ki jest and#347;ciand#347;le zwiand#261;zana z kolejnymi etapami procesu badawczego, poczand#261;wszy od zaand#322;oand#380;eand#324; wynikajand#261;cych z przegland#261;du literatury, systematyzacji pojand#281;and#263; i przedstawienia aparatu pomiarowego dotyczand#261;cego pojand#281;cia uand#380;ytecznoand#347;ci dochodu, a koand#324;czand#261;c na wyborze metody badawczej pozwalajand#261;cej na porównanie i zbadanie zaleand#380;noand#347;ci miand#281;dzy uand#380;ytecznoand#347;ciand#261; dochodu a poziomem oszczand#281;dnoand#347;ci gospodarstw domowych oraz weryfikacji tej zaleand#380;noand#347;ci w badaniu empirycznym. Ksiand#261;and#380;ka zawiera bardzo ciekawand#261; analizand#281; uand#380;ytecznoand#347;ci dochodu oraz zaleand#380;noand#347;ci miand#281;dzy uand#380;ytecznoand#347;ciand#261; dochodu a poziomem oszczand#281;dnoand#347;ci gospodarstw domowych w Polsce. Praca stanowi nowatorski wkand#322;ad do ba-dania uand#380;ytecznoand#347;ci, która jest kategoriand#261; wysoce teoretycznand#261;, dotyczand#261;cand#261; subiektywnych wand#322;aand#347;ciwoand#347;ci preferencji konsumentów i jako taka jest trudna do bezpoand#347;redniego pomiaru.(...) Badania uand#380;ytecznoand#347;ci dochodu gospodarstw domowych w kontekand#347;cie oszczand#281;dzania naleand#380;and#261; do rzadkoand#347;ci w literaturze polskiej. Ksiand#261;and#380;ka autorstwa Eland#380;biety Szczygieand#322; wypeand#322;nia tand#281; lukand#281; i z pewnoand#347;ciand#261; zainteresuje szeroki krand#261;g odbiorców. Prof. UW dr hab. Barbara Liberda Publikacja skierowana jest do pracowników naukowych i doktorantów badajand#261;cych kondycjand#281; ekonomicznand#261; gospodarstw domowych, zwand#322;aszcza ubóstwa, dobrobytu i oszczand#281;dnoand#347;ci. Z powodzeniem moand#380;e sand#322;uand#380;yand#263; jako podrand#281;cznik uzupeand#322;niajand#261;cy dla studentów kierunków ekonomicznych i socjologicznych. Powinna równieand#380; zainteresowaand#263; praktyków zajmujand#261;cych siand#281; politykand#261; spoand#322;ecznand#261; i zagadnieniami pomocy socjalnej. Eland#380;bieta Szczygieand#322; - doktor nauk ekonomicznych, przewodniczand#261;ca Sekcji Analiz Spoand#322;eczno-Ekonomicznych Stowarzyszenia ,,Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiand#281;biorczoand#347;ci" w Rzeszowie.