Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Ochrona środowiska Ryszard Paczuski, Ryszard Paczuski

Ochrona środowiska  Ryszard Paczuski, Ryszard Paczuski

29.50

Producent: Branta
Kategoria: Książki
Opis: Ochrona and#347;rodowiska to juand#380; dzisiaj podstawowa funkcja paand#324;stwa, przedmiot zainteresowaand#324; caand#322;ej spoand#322;ecznoand#347;ci miand#281;dzynarodowej, zakres wyspecjalizowanej dziaand#322;alnoand#347;ci dydaktyczno-wychowawczej nazywanej ?Edukacjand#261; ochrony and#347;rodowiska?- oznaczanand#261; skrótem EE (od ang.?Environmental Education?), poczynajand#261;c od pedagogiki dla najmand#322;odszych. Ponadto ochrona and#347;rodowiska jest to obecnie niezwykle obszerna, bardzo dynamicznie rozwijajand#261;ca siand#281; ? w oparciu o osiand#261;gniand#281;cia nauki i techniki ? gaand#322;and#261;and#378; wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym (w tym równieand#380; i wiedzy o specjalnoand#347;ci- ?prawo ochrony and#347;rodowiska? z zakresu nauk prawnych). Ta gaand#322;and#261;and#378; wiedzy, której przedmiot i zakres trudny jest do okreand#347;lenia, z uwagi jej wymiar ogólnoand#347;wiatowy oraz niezwykle rozlegand#322;e obszary przedmiotu zainteresowaand#324; wspóand#322;czesnej nauki, ukierunkowanej na rozwiand#261;zywanie coraz liczniejszych i coraz bardziej skomplikowanych problemów zarzand#261;dzania ochronand#261; and#347;rodowiska i jego zasobami, jako podstawand#261; rozwoju cywilizacyjnego.Problematyka zarysowujand#261;cego siand#281; kryzysu and#347;rodowiska w ukand#322;adzie stosunków czand#322;owiek ? przyroda, która znalazand#322;a siand#281; od niedawna w centrum zainteresowania najwyand#380;szego forum jakim jest Organizacja Narodów Zjednoczonych, dawaand#322;a znaand#263; o sobie w Polsce, podobnie jak w USA ? tyle and#380;e z innych niand#380; w naszym kraju przyczyn, juand#380; na poczand#261;tku minionego stulecia. Znalazand#322;o to wyraz m.in. w przytoczonym w pracy fragmencie, dotyczand#261;cym roli i znaczenia ochrony przyrody jako podstawy and#380;ycia czand#322;owieka na Ziemi, ze znanej przedwojennej Wielkiej Ilustrowanej Powszechnej Wydawnictwa Gutenberga w Krakowie a ponadto: w uksztaand#322;towanych ? niemal od poczand#261;tku odzyskania niepodlegand#322;oand#347;ci paand#324;stwa polskiego w 1918 roku ? prawnych podstaw tej ochrony. Ten dorobek uwzgland#281;dniony zostaand#322; przez autora m.in.(w bardzo syntetycznym ujand#281;ciu we wszystkich trzech edycjach ksiand#261;and#380;ki pt. ?Prawo ochrony and#347;rodowiska? (Bydgoszcz 1994, 1996, 2000) i uwzgland#281;dniony jest takand#380;e i w tej pracy. Stanowi on bowiem chlubnand#261; kartand#281; nie tylko w historii paand#324;stwa i prawa polskiego. Pod wieloma wzgland#281;dami ten dorobek legislacyjny z okresu dwudziestolecia miand#281;dzywojennego nie ustand#281;powaand#322;, ustawodawstwom ochronnym innych paand#324;stw europejskich jak np. Anglia, Niemcy, Austria lub nawet pozaeuropejskich jak np. USA, szczególnie, gdy chodzi o takie regulacje prawne rangi ustawowej jak: polskie prawo sanitarne, prawo przemysand#322;owe, prawo and#322;owieckie, prawo budowlane i o zabudowaniu osiedli, prawo górnicze; ustawy ? wodna, o uzdrowiskach, o ochronie przyrody, o opiece nad zabytkami, o ryboand#322;ówstwie, o ochronie zwierzand#261;t, o zwalczaniu zaraand#378;liwych chorób zwierzand#281;cych, o ochronie roand#347;lin przed chorobami, szkodnikami i chwastami, o zagospodarowaniu lasów paand#324;stwowych o ochronie przed poand#380;arami i kland#281;skami and#380;ywioand#322;owymi, oraz o nadzorze nad niektórymi and#347;rodkami and#380;ywienia zwierzand#261;t.Podobna idea, jaka przyand#347;wiecaand#322;a wszystkim trzem edycjom ksiand#261;and#380;ki pt. ?Prawo ochrony and#347;rodowiska? znalazand#322;a swój wyraz takand#380;e i w tej pracy, tyle and#380;e w innym ujand#281;ciu redakcyjnym. Dostosowane jest ono do nowych, zaand#322;oand#380;eand#324; metodycznych nauczania ochrony and#347;rodowiska, adekwatnych do obowiand#261;zujand#261;cych obecnie prawnych podstaw tej ochrony, z uwzgland#281;dnieniem oczywiand#347;cie uogólnionych doand#347;wiadczeand#324; praktyki w zakresie dotychczasowej dziaand#322;alnoand#347;ci dydaktyczno - wychowawczej.Praca, stanowiand#261;ca zarys wykand#322;adu z zakresu problematyki ogólnej ochrony and#347;rodowiska skand#322;ada siand#281; z dwóch czand#281;and#347;ci, and#347;ciand#347;le ze soband#261; powiand#261;zanych i- wzajemnie uzupeand#322;niajand#261;cych siand#281;, nazwanych ?dziaand#322;ami?, z dalszym podziaand#322;em na rozdziaand#322;y. Dziaand#322; pierwszy, stanowi charakterystykand#281; ogólnand#261; ochrony and#347;rodowiska, poczynajand#261;c od ustalenia podstawowych pojand#281;and#263;, które odnoszand#261; siand#281; do idei ochrony and#347;rodowiska, znanej juand#380; dziand#347; na caand#322;ym and#347;wiecie, jako pewnego rodzaju ?wprowadzenia? do problematyki ochrony and#347;rodowiska, opartej na podstawach prawnych. W rozdziale I uwaga skoncentrowana zostaand#322;a na podstawowych dokumentach i strategii dziaand#322;ania ONZ w sprawach ochrony and#347;rodowiska, poczynajand#261;c od rezolucji podjand#281;tej na XXIII Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych a na Agendzie 21 z 1992 r. i and#346;wiatowym Szczycie Zrównowaand#380;onego Rozwoju z 2002 r. koand#324;czand#261;c. Przedmiotem natomiast rozdziaand#322;u II jest rola polityki i prawa w zarzand#261;dzaniu ochronand#261; and#347;rodowiska z uwzgland#281;dnieniem, zgodnie z zaleceniami ONZ, naukowych podstaw tego zarzand#261;dzania w procesach podejmowania decyzji oraz tworzenia polityki. Rozdziaand#322; III, dziaand#322;u drugiego p.t. ?Polskie prawo ochrony and#347;rodowiska Zarys czand#281;and#347;ci ogólnej? zawiera zwiand#281;zand#322;and#261; charakterystykand#281; obowiand#261;zujand#261;cego obecnie w R..P. prawa ochrony and#347;rodowiska z uwzgland#281;dnieniem niektórych jego podstawowych cech, struktury oraz gand#322;ównych skand#322;adników obowiand#261;zujand#261;cego porzand#261;dku prawnego.Prof. zw. dr hab. Ryszard Paczuski jest dand#322;ugoletnim czand#322;onkiem Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, interesujand#261;c siand#281; takand#380;e problematykand#261; naukowych podstaw organizacji pracy i kierownictwa. Od uzyskania stopnia naukowego doktora nauk prawnych (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, czerwiec 1966 r.) jego dziaand#322;alnoand#347;and#263; dydaktyczna oraz naukowo-badawcza zwiand#261;zana byand#322;a z wieloma oand#347;rodkami akademickimi: w Poznaniu, w Bydgoszczy, Toruniu. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych, a nastand#281;pnie tytuand#322;u naukowego profesora nauk prawnych prowadziand#322; takand#380;e wykand#322;ady z zakresu ochrony and#347;rodowiska (na Politechnice Warszawskiej) oraz w Europejskim Instytucie Ksztaand#322;cenia Podyplomowego przy Politechnice and#346;wiand#281;tokrzyskiej. W latach 1974-1997 pracowaand#322; na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikoand#322;aja Kopernika w Toruniu, zajmujand#261;c kolejno stanowiska docenta, profesora nadzwyczajnego, profesora zwyczajnego i kierownika Katedry Prawa Ochrony and#346;rodowiska. Dorobek naukowy profesora obejmuje 214 publikacji, w tym szereg wydaand#324; ksiand#261;and#380;kowych. Byand#322; czand#322;onkiem Komitetu Redakcyjnego i redaktorem dziaand#322;u prawo ochrony and#347;rodowiska dwóch edycji Wielkiej Encyklopedii Prawniczej.