Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Odmianoznawstwo i ocena odmian Ryszard Szymczyk

Odmianoznawstwo i ocena odmian  Ryszard Szymczyk

39.70

Producent: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne PWRiL
Kategoria: Książki
Opis: Kompendium wiedzy porzand#261;dkujand#261;ce i opisujand#261;ce podstawowe pojand#281;cia i informacje.Zawarta w 7 rozdziaand#322;ach i kilkunastu podrozdziaand#322;ach treand#347;and#263; okreand#347;la roland#281; i znaczenie odmiany jako podmiotu badaand#324;, and#347;rodka publikacji, przedmiotu czynnoand#347;ci prawnych, takand#380;e w kontekand#347;cie efektywnoand#347;ci postand#281;pu hodowlanego. zawarto tu szeroki przegland#261;d metod i sposobów badania odmian najwaand#380;niejszych grup roand#347;lin uprawnych, a takand#380;e zasady okreand#347;lania i identyfikacji podstawowych cech odmian, determinujand#261;cych ich wand#322;aand#347;ciwoand#347;ci, wartoand#347;and#263; uand#380;ytkowa i gospodarcza.Podano zasady rejestrowania i udzielania prawnej ochrony odmianom. Dydaktyczny charakter ma obszerny wykand#322;ad o rozwoju metod hodowli odmian, o postand#281;pie biologicznym, hodowlanym i odmianowym, o metodach kwantyfikowania i wymiarze ekonomicznym postand#281;pu hodowlanego"""...Autor prezentuje teand#380; przemyand#347;lana ocenand#281; dokonaand#324; oraz zadaand#324; na tym polu. Ma ona specyficzna wymowand#281; - jest czyniona niejako od and#347;rodka, z pozycji pracownika najwaand#380;niejszej instytucji w tym obszarze -Centralnego Oand#347;rodka Badania Odmian Roand#347;lin uprawnych."Ksiand#261;and#380;ka ta zostaand#322;a napisana dla szerokiego krand#281;gu odbiorców i ma sand#322;uand#380;yand#263; pomocand#261; wszystkim osobom i podmiotom, które na co dzieand#324; lub nawet tylko okresowo majand#261; lub band#281;dand#261; miaand#322;y do czynienia z odmianoznawstwem roand#347;lin uprawandshy;nych. Band#281;dzie ona przydatna przede wszystkim w nauczaniu odmianoznawstwa przyszand#322;ych rolników i hodowców roand#347;lin. Przedmiot ten jest ujand#281;ty w programach uczelni rolniczych, a z waand#380;niejszymi elementami tej wiedzy sand#261; zapoznawani takand#380;e uczniowie szkóand#322; rolniczych niand#380;szych szczebli. Dla tej grupy odbiorców ksiand#261;and#380;ka jest polecana jako podrand#281;cznik omawiajand#261;cy problematykand#281; odmianoandshy;znawstwa w sposób usystematyzowany i skrótowy. W znacznym stopniu ograniczy to potrzeband#281; jej zgand#322;and#281;biania poprzez lekturand#281; róand#380;nych publikacji, jakkolandshy;wiek jest to - zdaniem autora - najefektywniejszy, choand#263; bardziej pracochand#322;onny sposób studiowania. Z myand#347;land#261; gand#322;ównie o uczand#261;cych siand#281; rolnictwa przyjand#281;to zasadand#281; nawiand#261;zywania w kolejnych rozdziaand#322;ach do problematyki przedstawionej wczeandshy;and#347;niej. Zgodnie ze starorzymskand#261; zasadand#261; repetitio est mater studiorum (powtarzanie jest matkand#281; uczenia siand#281;), uand#322;atwi to przyswajanie najbardziej istotnej problematyki przedstawionej w ksiand#261;and#380;ce.Materiaand#322; zawarty w ksiand#261;and#380;ce moand#380;e byand#263; pomocny i uand#380;yteczny takand#380;e dla nauczycieli akademickich i szkóand#322; rolniczych niand#380;szych szczebli, jak równieand#380; dla pracowników instytutów rolniczych, doradców rolniczych, a takand#380;e dla uand#380;ytandshy;kowników odmian. Jej szczególnym adresatem sand#261; twórcy i hodowcy odmian roand#347;lin uprawnych, jako uczestnicy i realizatorzy ustawicznego procesu zaandshy;równo tworzenia, jak i badania odmian, a póand#378;niej ich introdukcji do praktyki rolniczej.Polska Ocena Odmian po doand#322;and#261;czeniu naszego kraju do grupy krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej staand#322;a siand#281; czand#281;and#347;ciand#261; europejskiego systemu oceny odmian. To wydarzenie o wymiarze historycznym byand#322;o poprzedzone stosowandshy;nymi przygotowaniami natury legislacyjnej i organizacyjnej, jakkolwiek oboandshy;wiand#261;zujand#261;ce w tej mierze polskie standardy byand#322;y od kilkunastu lat w znacznym stopniu dostosowywane do europejskich. Ogólne zasady merytorycznej dziaandshy;and#322;alnoand#347;ci polskiej Oceny Odmian nie zmieniand#261; siand#281; w zwiand#261;zku z tym w sposób zaandshy;sadniczy. Band#281;dzie ona jednak podlegaand#263; staand#322;ym korektom, wynikajand#261;cym z rozwoandshy;ju metod badawczych, takand#380;e z powodu innego rozand#322;oand#380;enia priorytetów (np. wzrost znaczenia badaand#324; odrand#281;bnoand#347;ci, wyrównania i trwaand#322;oand#347;ci). Przystand#261;pienie do Unii Europejskiej zmieni teand#380; czand#281;and#347;and#263; procedur rejestracji i udzielania odmianom prawnej ochrony.Istnieje wiele przesand#322;anek and#347;wiadczand#261;cych o tym, and#380;e ocena odmian roand#347;lin uprawnych moand#380;e relatywnie traciand#263; na znaczeniu (co naleand#380;y oceniand#263; krytycznie), zastand#281;powana przez pozamerytoryczne mechanizmy wprowadzania odmian na szeroki rynek nasienny, takand#380;e w wyniku procesu globalizacji. Coraz czand#281;and#347;ciej wymuszajand#261; one skrócenie drogi odmiany od pola hodowcy na pole producenta.