Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Początki i chrystianizacja państwa polskiego Iwona Kienzler

Początki i chrystianizacja państwa polskiego  Iwona Kienzler

21.07

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Na rok 2016 przypada 1050 rocznica chrztu Polski. Jest to wydarzenie bardzo doniosand#322;e w historii naszej paand#324;stwowoand#347;ci, bowiem Mieszko I, przyjmujand#261;c chrzest, wprowadziand#322; swoje paand#324;stwo na staand#322;e do krand#281;gu zachodniej and#322;aciand#324;skiej cywilizacji europejskiej. Dziand#281;ki temu, w oczach zagranicznych obserwatorów przestaand#322; byand#263; wand#322;adcand#261; "barbarzyand#324;skiego" kraju , chociaand#380; wierzenia pogaand#324;skie trzymaand#322;y siand#281; mocno, a proces chrystianizacji mieszkaand#324;ców zaand#322;oand#380;onego przez Mieszka paand#324;stwa trwaand#322; kilka stuleci. Przyjand#281;cie chrzeand#347;cijaand#324;stwa oznaczaand#322;o utoand#380;samienie siand#281; z Europand#261;, w której wówczas dominowaand#322;a ta religia. Piastowie stali siand#281; tym samym równowaand#380;nym partnerem w stosunkach miand#281;dzypaand#324;stwowych przynajmniej w obrand#281;bie wspólnoty religijnej. Poczand#261;tki naszej paand#324;stwowoand#347;ci, podobnie zresztand#261; jak sama osoba pierwszego historycznego wand#322;adcy, kryjand#261; wiele tajemnic i niejasnoand#347;ci. Brak and#378;ródeand#322; pisanych, jak równieand#380; dziaand#322;alnoand#347;and#263; Koand#347;cioand#322;a skutecznie niszczand#261;cego wszelkie przejawy religii pogaand#324;skiej, sprawiand#322;y, and#380;e niewiele wiemy o wierzeniach i zwyczajach naszych przodków. Co wiand#281;cej, Sand#322;owianie okazujand#261; siand#281; nader tajemniczym ludem. Autorka zaprasza Czytelników do podróand#380;y w przeszand#322;oand#347;and#263;, którand#261; zaczyna siand#281; od czasów legendarnych, a skoand#324;czy siand#281; na dniu, w którym syn i nastand#281;pca Mieszka I zwieand#324;czyand#322; swe skronie koronand#261; królewskand#261;, wprowadzajand#261;c swoje paand#324;stwo do elitarnego grona chrzeand#347;cijaand#324;skich królestw Europy.