Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Przebydź się ku temu co czynisz Diane Eshin Rizzetto

Przebydź się ku temu co czynisz  Diane Eshin Rizzetto

23.78

Producent: Elay
Kategoria: Książki
Opis: Ksiand#261;and#380;ka Diane Eshin Rizezetto jest niezwykand#322;a na wiele sposobów i unikalna wand#347;ród publikacji z tego zakresu tematycznego juand#380; w samym zamierzeniu.Podejmuje zagadnienie praktycznego zastosowania zasad etycznych nie jako norm regulujand#261;cych codzienne and#380;ycie, lecz drogowskazów majand#261;cych pomóc nam odnaleand#378;and#263; ukryte mechanizmy rzand#261;dzand#261;ce naszymi zachowaniami. Nie zajmuje siand#281; genezand#261; ani znaczeniem norm. Zachowywania ich nie traktuje jako celu, lecz jako and#347;rodki ku temu, by siand#281; przebudziand#263;.Takie podejand#347;cie do wskazaand#324; - jako inspiracji i narzand#281;dzi odkrywania siebie - jest cenne nie tylko dla osób praktykujand#261;cych buddyzm band#261;dand#378; nim zainteresowanych, lecz dla wszystkich chcand#261;cych poszerzyand#263; swoje horyzonty poznawcze. Postawa proponowana przez autorkand#281; jest uniwersalna i otwarta - czerpaand#263; z niej mogand#261; wszyscy, a jej sedno dotyka istoty kaand#380;dego systemu etycznego.