Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Przedsiębiorczość technologiczna [KSIĄŻKA]

Przedsiębiorczość technologiczna [KSIĄŻKA]

43.20

Producent: WNT
Kategoria: Książki
Opis: Jednym z gand#322;ównych czynników rozwoju i wzrostu konkurencyjnoand#347;ci firm sektora MSP staje siand#281; zwiand#281;kszenie poziomu ich innowacyjnoand#347;ci technologicznej oraz nowoczesnoand#347;ci produktów i usand#322;ug. Osiand#261;gniand#281;ciu tych celów sprzyja przedsiand#281;biorczoand#347;and#263; technologiczna, rozumiana jako proces zapewnienia wiand#281;kszej uand#380;ytecznoand#347;ci praktycznej wynikom badaand#324; naukowych przez skutecznand#261; wspóand#322;pracand#281; miand#281;dzy oand#347;rodkami naukowymi, insytucjami rynku kapitaand#322;owego i sfery okoand#322;obiznesowej a przedsiand#281;biorstwami. W ksiand#261;and#380;ce przedstwiono: znaczenie przedsiand#281;biorczoand#347;ci technologicznej we wspóand#322;czesnej gospodarce; wewnand#281;trzne i zewnand#281;trzne determinanty rozwoju przedsiand#281;biorczoand#347;ci technologicznej; zarzand#261;dzanie wiedzand#261;, projektami i wspóand#322;pracand#261; w przedsiand#281;biorczoand#347;ci technologicznej; wyniki badaand#324; ankietowych przedstawiajand#261;cych zjawiska przedsiand#281;biorczoand#347;ci technologicznej w praktyce funkcjonowania maand#322;ych i and#347;rednich firm; przykand#322;ady firm wykorzystujand#261;cych koncepcjand#281; przedsiand#281;biorczoand#347;ci technologicznej. Publikacja jest skierowana zarówno do studentów kierunków i specjalizacji zwiand#261;zanych z zarzand#261;dzaniem w MSP, sand#322;uchaczy studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleand#324;, nastawionych na rozwijanie oraz ksztaand#322;towanie postaw przedsiand#281;biorczych i aktywizacjand#281; firm sektora MSP, jak i do praktyków - przedsiand#281;biorców i menedand#380;erów z maand#322;ych i and#347;rednich firm, wdraand#380;ajand#261;cych nowe rozwiand#261;zania techniczne we wspóand#322;pracy z partnerami naukowo-technologicznymi, oraz pracowników naukowych, zamierzajand#261;cych komercjalizowaand#263; i wdraand#380;aand#263; swoje pomysand#322;y i rozwiand#261;zania praktyczne w jednostkach gospodarczych.