Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Rerafinacja olejów przepracowanych [KSIĄŻKA]

Rerafinacja olejów przepracowanych [KSIĄŻKA]

39.31

Producent: WNT
Kategoria: Książki
Opis: Jest to monografia, w której przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat olejów przepracowanych, powstajand#261;cych gand#322;ównie w wyniku eksploatacji silników i pojazdów mechanicznych. Oleje te stanowiand#261; niebezpieczne odpady i wystand#281;pujand#261; masowo. W ksiand#261;and#380;ce omówiono zagroand#380;enia, jakie one stanowiand#261; dla czand#322;owieka i innych organizmów and#380;ywych. Jednoczeand#347;nie pokazano najnowsze, stosowane obecnie na and#347;wiecie, technologie regeneracji tych olejów i odzysku wartoand#347;ciowych skand#322;adników wand#281;glowodorowych. Podano teand#380; rozwiand#261;zania formalnoprawne dotyczand#261;ce zbierania tego typu odpadów i ich utylizacji, obowiand#261;zujand#261;ce w wybranych krajach UE. Zaprezentowano wyniki przykand#322;adowych rerafinacji olejów uzyskane w Rafinerii Nafty Jedlicze, a ponadto metodand#281; ich ekologicznego bilansowania. Ksiand#261;and#380;ka jest przeznaczona gand#322;ównie dla inand#380;ynierów róand#380;nych branand#380; zwiand#261;zanych z ochronand#261; and#347;rodowiska, a takand#380;e dla studentów takich wydziaand#322;ów, jak ochrona and#347;rodowiska, inand#380;ynieria and#347;rodowiska, inand#380;ynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna i biotechnologia.