Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Roboty medyczne [KSIĄŻKA]

Roboty medyczne [KSIĄŻKA]

67.54

Producent: WNT
Kategoria: Książki
Opis: Pierwsza na rynku ksiand#261;and#380;ka o tej tematyce. Przedstawiajand#261;ca najnowsze osiand#261;gniand#281;cia w dziedzinie konstrukcji robotów medycznych i ich zastosowaand#324; do prowadzenia zabiegów operacyjnych.W mniejszej ksiand#261;and#380;ce autor podsumowaand#322; swojand#261; wiedzand#281; i doand#347;wiadczenie zdobyte w ciand#261;gu 8 lat pracy nad projektowaniem robotów medycznych. W pierwszej czand#281;and#347;ci zawarand#322; doand#347;and#263; szeroki przegland#261;d istniejand#261;cych konstrukcji robotów medycznych, podzielonych na kategorie ze wzgland#281;du na zastosowanie. Na poczand#261;tku kaand#380;dego rozdziaand#322;u poand#347;wiand#281;conego danej grupie robotów nakreand#347;liand#322; wymagania, jakie muszand#261; one speand#322;niand#263;. W drugiej czand#281;and#347;ci ksiand#261;and#380;ki opisaand#322; budowand#281; poszczególnych podzespoand#322;ów robotów. Najszerzej przedstawiand#322; mechaniczne aspekty konstrukcji, a takand#380;e kierunki rozwoju robotów medycznych.Ksiand#261;and#380;ka jest bogato ilustrowana zdjand#281;ciami i rysunkami najnowoczeand#347;niejszych konstrukcji robotów medycznych, aktualnie wykorzystywanych w medycynie lub band#281;dand#261;cych w fazie testowania, przy czym wiand#281;kszoand#347;and#263; jest kolorowych.Ksiand#261;and#380;kand#281; polecamy pracownikom naukowym zajmujand#261;cym siand#281; tematykand#261; robotów medycznych, studentom studiów technicznych, zwand#322;aszcza II i III stopnia, kierunków: automatyka i robotyka, aparatura i sprzand#281;t medyczny oraz studentom studiów medycznych.