Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Siwy dym Krzysztof Kopka

Siwy dym  Krzysztof Kopka

29.85

Producent: Terra Nullius
Kategoria: Książki
Opis: Siwy dym and#150; to znakomita, trzymajand#261;ca w napiand#281;ciu historia, która powstaand#322;a na podstawie niepublikowanych dotand#261;d wiand#281;ziennych wspomnieand#324; Wand#322;adysand#322;awa Frasyniuka and#150; legendy dolnoand#347;land#261;skiej Solidarnoand#347;ci and#150; z lat 1982and#150;1984. To pierwsza na polskim rynku ksiand#261;and#380;ka, która w nowatorski sposób opowiada historiand#281; zmagaand#324; dziaand#322;aczy opozycyjnych z komunistycznymi wand#322;adzami. Mimo powaand#380;nego tematu, autor and#150; znany m.in. jako twórca scenariusza kandydujand#261;cego do Oscara filmu 80 milionów and#150; nie popada w ton martyrologiczny. Opowieand#347;and#263; ma charakter sensacyjny, jest napisana barwnym, a czasami wrand#281;cz dosadnym jand#281;zykiem. Nie brak w niej takand#380;e humoru i pikantnych dykteryjek.Ksiand#261;and#380;ka z jednej strony odsand#322;ania brutalnand#261; prawdand#281; o metodach dziaand#322;ania Sand#322;uand#380;by Bezpieczeand#324;stwa, mrokach PRL-owskich wiand#281;zieand#324; i walce skazanych o zachowanie godnoand#347;ci, z drugiej udowadnia, and#380;e czasy schyand#322;ku komunizmu moand#380;na pokazaand#263; w sposób daleki od utartych schematów, and#132;odbrand#261;zawiaand#148; postaci ówczesnych liderów opozycji. Nowatorskie ujand#281;cie trudnego, ale teand#380; niezwykle waand#380;nego dla naszej historii tematu z pewnoand#347;ciand#261; zainteresuje mand#322;ode pokolenie Czytelników, zmand#281;czone pomnikowymi, wrand#281;cz hagiograficznymi dzieand#322;ami historycznymi. Powieand#347;and#263; pozostawia Czytelnikowi swobodand#281; wyrobienia sobie wand#322;asnej opinii, nie narzuca pogland#261;dów politycznych, ma za zadanie and#322;and#261;czyand#263;, nie dzieliand#263;.and#132;Mam po uszy kombatanctwa, styropianu, bohaterskiego podziemia i caand#322;ego tego uwiand#281;zienia w przeszand#322;oand#347;ci, która szczand#281;and#347;liwie minand#281;and#322;a. Ale to siand#281; czyta. Po prostu. I naprawdand#281;.and#148;Jacek and#379;akowski, dziennikarz, publicystaand#132;Takie ksiand#261;and#380;ki czyta siand#281; z przejand#281;ciem i z satysfakcja. To fabularyzowana biografia ludowego bohatera czasów Solidarnoand#347;ci, o którym wszyscy mówili i którego przejand#347;cia z wand#322;adza ludowand#261; powtarzano sobie z ust do ust z niedowierzaniem i radosnand#261; satysfakcjand#261;, ze oto duch w narodzie nie zginand#261;and#322;. Bo byand#322; Wand#322;adysand#322;aw Frasyniuk ikonand#261; zdumiewajand#261;cej odwagi cywilnej i oporu pozbawionego bogoojczyand#378;nianego zadand#281;cia, takiego, który przypominaand#322; nam o naszym naturalnym i integralnym poczuciu wolnoand#347;ci. Dziand#347;, po latach, kiedy Historia dopisaand#322;a swoje dalsze ciand#261;gi, ta opowieand#347;and#263; nabiera jeszcze dodatkowego wymiaru, nieoczekiwanie odsand#322;aniajand#261;c paradoksalnand#261; samotnoand#347;and#263; bohatera, dziaand#322;ajand#261;cego przecieand#380; wand#347;ród innych i dla innych.and#148;Olga Tokarczuk, pisarkaand#132;Nikt wczeand#347;niej nie napisaand#322; takiej ksiand#261;and#380;ki. and#132;Siwy dymand#148; to proza wyjand#261;tkowa: fascynujand#261;ca, mand#261;dra, prawdziwa. Przedstawia and#347;wiat i ludzi, na których patrzyliand#347;my wszyscy, aleand#133; ich nie widzieliand#347;my! I tylko Kopka stojand#261;c w tym tand#322;umie, widziaand#322; i rozumiaand#322; lepiej! A szansand#281; miaand#322; kaand#380;dyand#133;and#148;Waldemar Krzystek, reand#380;yser.