Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Stymulowanie innowacyjności pracowników. Problemy praktyczne Agata PietrońPyszczek, Katarzyna PiwowarSulej

Stymulowanie innowacyjności pracowników. Problemy praktyczne  Agata PietrońPyszczek, Katarzyna PiwowarSulej

28.54

Producent: Wyd.Marina
Kategoria: Książki
Opis: W XX wieku nastand#261;piand#322; powaand#380;ny postand#281;p technologiczny i cywilizacyjny. Pojawiand#322;o siand#281; mnóstwo wynalazków uand#322;atwiajand#261;cych czand#322;owiekowi and#380;ycie. Wiele paand#324;stw poand#322;oand#380;yand#322;o nacisk na innowacje. Innowacje sand#261; niewand#261;tpliwie warunkiem koniecznym do przetrwania i rozwoju wspóand#322;czesnych organizacji. Od innowacyjnoand#347;ci ludzi zaleand#380;y innowacyjnoand#347;and#263; organizacji. Twórcami nowych pomysand#322;ów - takand#380;e w procesach gospodarczych - sand#261; bowiem zawsze ludzie. Potencjaand#322; innowacyjnoand#347;ci pracowników jest and#347;ciand#347;le zwiand#261;zany z poziomem ich kreatywnoand#347;ci, co nie oznacza, and#380;e pozyskanie zasobów ludzkich o wysokich zdolnoand#347;ciach twórczych daje przedsiand#281;biorstwu gwarancjand#281; rozwoju i pokonania konkurentów. Aby tak siand#281; staand#322;o, niezband#281;dne jest stworzenie odpowiednich warunków organizacyjnych i spoand#322;ecznych ukierunkowanych na uksztaand#322;towanie and#347;rodowiska, w którym moand#380;liwe band#281;dzie gospodarowanie potencjaand#322;em innowacyjnym zatrudnionych.Potencjaand#322; innowacyjny pracowników moand#380;e byand#263; pozyskiwany, ksztaand#322;towany i wreszcie lepiej lub gorzej wykorzystywany na potrzeby organizacji. Opis i analiza przypadków zawartych w ksiand#261;and#380;ce powinny pomóc czytelnikowi uporzand#261;dkowaand#263; wiedzand#281; w przekroju nastand#281;pujand#261;cych pytaand#324;:* W czym przejawia siand#281; innowacyjnoand#347;and#263; podmiotu gospodarczego i na ile jest ona uzaleand#380;niona od kontekstu kulturowego?* Jak ograniczaand#263; ryzyko band#322;and#281;dnych decyzji podczas rekrutacji kreatywnych pracowników?* Jakich zachowaand#324; powinien unikaand#263; menedand#380;er w procesie kierowania ludand#378;mi o wysokim potencjale innowacyjnym?* Co robiand#263;, by uaktywniand#263; i spoand#380;ytkowaand#263; rozpoznany w pracownikach potencjaand#322; twórczy?W ksiand#261;and#380;ce znajdziemy równieand#380; konkretne sposoby na efektywnand#261; komunikacjand#281; z pracownikami, liczne studia przypadków, wskazówki, przykand#322;adowe CV, a takand#380;e inspiruand#261;ce historie i wywiady (m.in. z dr. Irenand#261; Eris).