Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Świat kobiet Penny Jordan

Świat kobiet  Penny Jordan

30.94

Producent: Harlequin
Kategoria: Książki
Opis: Tragiczna and#347;mierand#263; Andrew Reycarta i upadek jego firmy odmieni los wielu ludzi. Wpand#322;ynie teand#380; na and#380;ycie czterech kobiet, stawiajand#261;c przed nimi nowe wyzwania.Fiona, and#380;ona Andrew, traci dom i zostaje bez and#347;rodków do and#380;ycia. Na pozór sand#322;aba i krucha, udowodni, and#380;e zawsze byand#322;a kimand#347; wiand#281;cej niand#380; and#347;licznand#261; and#380;onand#261; swojego mand#281;and#380;a.Sally boryka siand#281; z kand#322;opotami maand#322;and#380;eand#324;skimi, które nasilajand#261; siand#281;, odkand#261;d jej mand#261;and#380; straciand#322; pracand#281; w fabryce Rycarta. Teraz w jej and#380;yciu pojawia siand#281; nowy mand#281;and#380;czyzna.Debora pracuje w firmie przejmujand#261;cej zadand#322;uand#380;onand#261; firmand#281; Reycarta. Ambitna i bezkompromisowa, nie zauwaand#380;a, and#380;e ci, którzy powinni jand#261; wspieraand#263;, bezwzgland#281;dnie niand#261; manipulujand#261;.Elizabeth od dwudziestu oand#347;miu lat jest szczand#281;and#347;liwand#261; and#380;onand#261; i matkand#261;. Przez wiele lat poand#347;wiand#281;caand#322;a siand#281; dla rodziny, wreszcie przyszedand#322; czas, by pomyand#347;leand#263; o sobie. Jak na to zareaguje mand#261;and#380;, and#347;wietny chirurg, zmuszony do przejand#347;cie na wczeand#347;niejszand#261; emeryturand#281;? Czy band#281;dzie wspieraand#322; zawodowe ambicje and#380;ony i przejmie domowe obowiand#261;zki, zapominajand#261;c o uraand#380;onej mand#281;skiej dumie?