Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Tworzywa adhezyjne [KSIĄŻKA]

Tworzywa adhezyjne [KSIĄŻKA]

60.48

Producent: WNT
Kategoria: Książki
Opis: Prezentowane w monografii tworzywa adhezyjne, a zwand#322;aszcza klejowe kompozyty naprawcze, znajdujand#261; coraz powszechniejsze zastosowanie w procesie napraw doraand#378;nych urzand#261;dzeand#324; i sprzand#281;tu technicznego, zwand#322;aszcza wtedy, kiedy istotnym zagadnieniem jest sprawne i szybkie przywracanie zdatnoand#347;ci uand#380;ytkowej uszkodzonych obiektów. Jednak tworzywa takie, poza licznymi zaletami, charakteryzujand#261; specyficzne wand#322;aand#347;ciwoand#347;ci, które ograniczajand#261; moand#380;liwoand#347;ci ich stosowania w niektórych sytuacjach. Wyniki doand#347;wiadczeand#324; zawodowych i badaand#324; naukowych absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej stanowiand#261; cenne and#378;ródand#322;o informacji nie tylko o moand#380;liwoand#347;ciach i zakresie stosowania tworzyw adhezyjnych do napraw urzand#261;dzeand#324; i sprzand#281;tu technicznego, ale takand#380;e o ograniczeniach, które muszand#261; byand#263; uwzgland#281;dnione w fazie projektowania takich napraw.Ksiand#261;and#380;ka jest przeznaczona dla kadry inand#380;ynierskiej i technicznej, która zajmuje siand#281; procesami naprawczymi obiektów technicznych oraz naukowców i studentów, którzy interesujand#261; siand#281; wytrzymaand#322;oand#347;ciand#261; materiaand#322;ów i poand#322;and#261;czeand#324; adhezyjnych