Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

W cieniu styczniowych nocy Marianna Zawadzka

W cieniu styczniowych nocy  Marianna Zawadzka

26.77

Producent: Inicjał Wydawnictwo
Kategoria: Książki
Opis: Wspaniaand#322;a dwutomowa panorama polskich losów w drugiej poand#322;owie XIX wieku. Autorka, urodzona na skraju Puszczy Kampinoskiej, zwiand#261;zana jest od dzieciand#324;stwa z krajobrazem i historiand#261; swojej ziemi. Kiedy jako dziesiand#281;cioletnia uczennica odwiedziand#322;a z wycieczkand#261; szkolnand#261; mogiand#322;and#281; powstaand#324;ców styczniowych pod Budand#261; Zaborowskand#261;, nie mogand#322;a przypuszczaand#263;, and#380;e spotkaand#322;a siand#281; z tematem swego and#380;ycia. Wstrzand#261;s, jakiego doznaand#322;a sand#322;yszand#261;c o bohaterstwie powstaand#324;ców, a zwand#322;aszcza o bestialstwie carskich and#380;oand#322;nierzy, dobijajand#261;cych rannych, ukrywajand#261;cych miejsce pogrzebania polegand#322;ych w leand#347;nym dole, nie daand#322; siand#281; jednak nigdy zapomnieand#263;. Po latach rozmaitych lektur, studiów i poszukiwaand#324; archiwalnych Marianna Zawadzka stworzyand#322;a ksiand#261;and#380;kand#281; poand#347;wiand#281;conand#261; tamtym czasom i ludziom. Powieand#347;and#263; ma wyrafinowanand#261; konstrukcjand#281; ? akcja jej toczy siand#281; w latach 1866-67, klamrami zaand#347; siand#281;ga roku 1886, ale dzieje powstania styczniowego w rejonie Puszczy poznajemy dziand#281;ki licznym retrospekcjom i wspomnieniom bohaterów. Spotkamy tu ludzi and#380;yjand#261;cych wciand#261;and#380; w mroku kland#281;ski, zmuszonych do ukrywania siand#281; lub ukand#322;adania z zaborcand#261;, wand#281;drujand#261;cych ? jak bywa w and#380;yciu ? przez pogranicze dobra i zand#322;a. Trudna miand#322;oand#347;and#263; miand#281;dzy dwojgiem gand#322;ównych bohaterów, niejednoznacznoand#347;and#263; postaci, zagadki w ich and#380;yciorysach, tajemnice podwójnego szpiega - wciand#261;gajand#261; od pierwszych stron. Bogactwo obserwacji obyczajowych, trafnie zarysowane typy psychologiczne, serdeczna pamiand#281;and#263; o przeszand#322;oand#347;ci czyniand#261; z tej ksiand#261;and#380;ki fascynujand#261;cand#261; lekturand#281;.