Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Wielcy zdrajcy. Od Piastów do PRL Sławomir Koper

Wielcy zdrajcy. Od Piastów do PRL  Sławomir Koper

28.29

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Najnowsza ksiand#261;and#380;ka jednego z najbardziej popularnych autorów ksiand#261;and#380;ek historycznych. Jest to opowieand#347;and#263; o ludziach, którym z róand#380;nych powodów nadano etykietand#281; zdrajców. Autor stara siand#281; rozwikand#322;aand#263; zagadki sprzed lat, poznaand#263; motywy dziaand#322;ania i przebieg wydarzeand#324;. Zaskakiwaand#263; moand#380;e dobór tematów; wand#347;ród bohaterów ksiand#261;and#380;ki znalazand#322; siand#281; biskup Stanisand#322;aw ze Szczepanowa, kanonizowany dwa wieki po and#347;mierci, a nastand#281;pnie uznany za patrona kraju.Historycy do dzisiaj spierajand#261; siand#281; o jego ocenand#281;, a grobowiec biskupa w katedrze wawelskiej uznawany jest za jednand#261; z najwiand#281;kszych relikwii kraju. Fakty przytaczane przez autora mogand#261; czasami zaskakiwaand#263;, tak bardzo sand#261; odlegand#322;e od stereotypów. Koper podkreand#347;la, and#380;e historiand#281; z reguand#322;y pisali zwyciand#281;zcy. W obiegowej opinii Bolesand#322;aw Krzywousty byand#322; dobrym monarchand#261;, natomiast synonimem zdrady pozostaand#322; jego starszy brat Zbigniew.I nie miaand#322;o znaczenia, and#380;e tak naprawdand#281;, to Bolesand#322;aw siand#281; zbuntowaand#322; przeciwko bratu i pozbawiand#322; go wand#322;adzy, a nastand#281;pnie and#380;ycia. Niemal kaand#380;de pokolenie Piastów toczyand#322;o wojny domowe wykorzystujand#261;c armiand#281; paand#324;stw oand#347;ciennych. Ale takie byand#322;y w tych czasach obyczaje i nikt siand#281; temu nie dziwiand#322;, ani specjalnie nie potand#281;piaand#322;. Natomiast bunty moand#380;nowand#322;adców zasand#322;ugujand#261; juand#380; zupeand#322;nie na innand#261; ocenand#281;.Autor stara siand#281; dociec ich przyczyn, a czasami zwiand#261;zków osobistych. Nawet w przypadku osób o tak zand#322;ej renomie jak Hieronim Radziejowski, obwiniany o sprowadzenie na Polskand#281; katastrofalnego najazdu szwedzkiego. Koper nie ogranicza siand#281; zresztand#261; tylko do faktów politycznych, opisujand#261;c dzieje targowiczan, wiele uwagi poand#347;wiand#281;ca and#380;yciu prywatnemu Szczand#281;snego Potockiego. Zauwaand#380;a, and#380;e najbogatszy magnat Rzeczypospolitej Obojga Narodów, przywódca konfederacji targowickiej w and#380;yciu osobistym byand#322; czand#322;owiekiem wyjand#261;tkowo nieszczand#281;and#347;liwym. Inny jest natomiast stosunek autora do Aleksandra Wielopolskiego, uznanego przez potomnych za sprawcand#281; wybuchu powstania styczniowego. Margrabia miaand#322; jak najlepsze intencje, ale jego dziaand#322;alnoand#347;and#263; przypadand#322;a na niewand#322;aand#347;ciwy okres. I gdyby urodziand#322; siand#281; o pokolenie póand#378;niej, to zapewne teraz naleand#380;aand#322;by do panteonu bohaterów narodowych.