Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Wolność Emocjonalna (broszurowa) Judith Orloff [KSIĄŻKA]

Wolność Emocjonalna (broszurowa)  Judith Orloff [KSIĄŻKA]

42.86

Producent: Laurum
Kategoria: Książki
Opis: Wyobraand#378; sobie, and#380;e tkwisz w korku, a mimo to jesteand#347; caand#322;kowicie spokojny. Wyobraand#378; sobie, and#380;e twój przeand#322;oand#380;ony wychodzi z siebie, a ty zachowujesz spokój, jesteand#347; wrand#281;cz rozluand#378;niony. Czy chciaand#322;byand#347; byand#263; ostojand#261; spokoju? Czy chciaand#322;byand#347;, by twoje and#380;ycie peand#322;ne byand#322;o ciepand#322;ych relacji z innymi? Czy chciaand#322;byand#347; mieand#263; poczucie przynaleand#380;noand#347;ci do kogoand#347;? Doand#347;wiadczysz tego wszystkiego, kiedy osiand#261;gniesz wolnoand#347;and#263; emocjonalnand#261;. Dr Judith Orloff, autorka bestsellerowych ksiand#261;and#380;ek, zaprasza ciand#281; w cudownand#261; podróand#380;, która prowadzi do poczucia szczand#281;and#347;cia i spokoju. W tej podróand#380;y nauczysz siand#281; panowaand#263; nad tym, co negatywne, z czym spotykasz siand#281; kaand#380;dego dnia. Choand#263;byand#347; and#380;yand#322; w najwiand#281;kszym stresie, wand#322;aand#347;nie nadszedand#322; czas zmian na lepsze. Ty sam moand#380;esz wyzwoliand#263; siand#281; z wiand#281;zów depresji, gniewu i strachu. and#321;and#261;czand#261;c odkrycia neurobiologii, medycyny intuicyjnej, psychologii oraz techniki zwiand#261;zane z subtelnand#261; energiand#261;, dr Orloff przedstawia zaleand#380;noand#347;ci miand#281;dzy naszym ciaand#322;em, umysand#322;em, duszand#261; i otoczeniem. To peand#322;na poczucia humoru i wspóand#322;czucia ksiand#261;and#380;ka, z której dowiesz siand#281;, jak rozpoznaand#263; najpotand#281;and#380;niejsze negatywne emocje i jak przemieniand#263; je w nadziejand#281;, and#380;yczliwoand#347;and#263; i odwagand#281;. Przekonujand#261;ce opisy przypadków, wsparte historiami zaczerpniand#281;tymi od osób tworzand#261;cych jej wspólnotand#281; internetowand#261;, od uczestników warsztatów oraz z jej and#380;ycia prywatnego, pozwalajand#261; lepiej zrozumieand#263; istotand#281; prostych i praktycznych rozwiand#261;zaand#324;, dziand#281;ki którym uda ci siand#281; stawiand#263; czoand#322;o emocjonalnym wampirom, rozczarowaniom i odmowom. Wolnoand#347;and#263; emocjonalna to mapa, którand#261; powinni siand#281; kierowaand#263; ludzie zestresowani, zniechand#281;ceni i przytand#322;oczeni rzeczywistoand#347;ciand#261;. Tand#281; mapand#281; mogand#261; równieand#380; wykorzystywaand#263; ludzie szczand#281;and#347;liwi, którzy chcand#261; byand#263; jeszcze szczand#281;and#347;liwsi. Jak uczy nas dr Orloff, kaand#380;dy dzieand#324; jest okazjand#261; do wykazania siand#281; bohaterstwem: odrzucenia negatywnoand#347;ci, konstruktywnej reakcji, przejand#281;cia kontroli nad sytuacjand#261;. Peand#322;na wolnoand#347;and#263; emocjonalna jest na wyciand#261;gniand#281;cie rand#281;ki.