Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Wybrane zagadnienia z eedukacji [KSIĄŻKA]

Wybrane zagadnienia z eedukacji [KSIĄŻKA]

39.31

Producent: WNT
Kategoria: Książki
Opis: Monografia zawiera najbardziej wartoand#347;ciowe , w opinii recenzentów, artykuand#322;y naukowe powstaand#322;e jako rozwiniand#281;cia referatów wygand#322;oszonych na VII Konferencji Uniwersytet Wirtualny (2007r.). Artykuand#322;y dotyczand#261; zagadnieand#324; z czterech dziaand#322;ów : ogólnych problemów e- nauczania ( w tym filozoficznego podejand#347;cia do organizacji e- nauczania w uczelniach wyand#380;szych), jakoand#347;ci i efektywnoand#347;ci e- nauczania ( w tym ekonomicznych aspektów prowadzenia e- szkoleand#324; w firmach), metodologii ksztaand#322;cenia przez Internet i rozwiand#261;zaand#324; technicznych, przykand#322;adów dobrej praktyki. Ksiand#261;and#380;ka skierowana do tych, którzy wprowadzajand#261; e- nauczanie do szkóand#322; i wyand#380;szych uczelni, a takand#380;e pracownikom firm zajmujand#261;cych siand#281; szkoleniem kadr.