Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Wyroby duchowe. Tom 1 Bernard Nowak

Wyroby duchowe. Tom 1  Bernard Nowak

35.96

Producent: Test (Lublin)
Kategoria: Książki
Opis: "Wyroby duchowe" obejmujand#261; siedem lat and#380;ycia w Lublinie, raz chudych, czasem bardzo chudych. Ksiand#261;and#380;ka jest wyborem z prowadzonych mniej czy bardziej systematycznie notatek. Moand#380;na powiedzieand#263;, and#380;e jest daniem sporzand#261;dzonym z róand#380;nych kawaand#322;ków, gatunków, niekiedy okrawków. To swego rodzaju forszmak literacki, oparty na wand#322;asnym przepisie - i tak wypada go traktowaand#263;, ze wszystkimi tego konsekwencjami. "Wyroby..." to doand#347;and#263; niewinne pomieszanie prawdy i zmyand#347;lenia... Ich "chaos" jest zamierzony, zaand#347; bohater, wbrew pozorom, nie jest toand#380;samy z bohaterem zapisków. Podobnie ma siand#281; rzecz z resztand#261;. Z jednej bowiem strony "Wyroby..." dokumentujand#261; pewien czas, z drugiej odnoszand#261; siand#281; do tego, co mogand#322;oby siand#281; zdarzyand#263;. Tak samo postaci; jedne istniejand#261;, inne sand#261; wydumane. Byand#322;oby dobrze, gdyby niektóre nie istniaand#322;y w ogóle. :-) Równie umownie przedstawia siand#281; sprawa chronologii; próby zestawiania z czasem realnym zaprowadzand#261; donikand#261;d. Wskazane jest wiand#281;c, by zarówno osoby, jak i zdarzenia traktowaand#263; z dystansem, niekiedy z przymruand#380;eniem oka. Sand#261; jednak w tomie rzeczy ujmowane serio. Czytelnik bez trudu osand#261;dzi, co na jaki traktament zasand#322;uguje. Tom zawiera sceny i opinie, które mogand#261; siand#281; wydaand#263; drastyczne czy niesprawiedliwe. Z róand#380;nych wzgland#281;dów odradzano mi ich umieszczanie. Nie posand#322;uchaand#322;em tych and#380;yczliwych gand#322;osów, równieand#380; z wielu wzgland#281;dów. Majand#261; dopeand#322;niaand#263; to, co chcand#281; o bohaterze i jego and#347;wiecie powiedzieand#263;, o caand#322;ym ich wzajemnym zapland#261;taniu. Skoro zdarza siand#281; to w realu, niech tu teand#380; band#281;dzie. Ostatecznie czytelnik moand#380;e, podobnie jak w Internecie, zmieniand#263; stronand#281; i czytaand#263; w innym, pozbawionym takich obrazków miejscu. Fragmenty "Wyrobów duchowych" byand#322;y drukowane w miesiand#281;czniku "Twórczoand#347;and#263;", w "Akcencie", "Kresach", w dwumiesiand#281;czniku "Lublin", "Rzeczpospolitej", w "Gazecie Petersburskiej", czasem teand#380; w lokalnej prasie, jednak wiand#281;kszoand#347;and#263; ukazuje siand#281; po raz pierwszy. Publikowane po zmianach, poprzekand#322;adane w nowe miejsca, znaczand#261; coand#347; innego niand#380; mogand#322;y znaczyand#263; kiedyand#347;.Bernard Nowak.