Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Wyrok na miasto Tadeusz Sawicki

Wyrok na miasto  Tadeusz Sawicki

33.43

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Wznowienie monografii znakomitego znawcy problematyki Powstania Warszawskiego, a zwand#322;aszcza dziaand#322;aand#324; wojsk niemieckich i radzieckich w szeroko pojand#281;tym obszarze Warszawy w czasie walk powstaand#324;czych. Autor charakteryzuje sytuacjand#281; na froncie wschodnim latem 1944 roku, omawia traktowanie sprawy Polski przez jej zachodnich sojuszników. Uwagand#281; skupia jednak na sytuacji, w jakiej znalazand#322;y siand#281; siand#322;y niemieckie i na ich zdolnoand#347;ci do dziaand#322;aand#324; operacyjnych i stawiania skutecznego oporu nad Wisand#322;and#261;. Wnioski, do jakich dochodzi, skand#322;aniajand#261; do postawienia tezy o beznadziejnoand#347;ci heroicznej walki powstaand#324;ców w obliczu nieuband#322;aganych realiów sytuacji geopolitycznej i geostrategicznej na ziemiach polskich w poand#322;owie 1944 roku.