Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Zegary nie do zatrzymania Bogusława Latawiec

Zegary nie do zatrzymania  Bogusława Latawiec

26.99

Producent: Instytut Mikołowski
Kategoria: Książki
Opis: Tytuand#322;owe hasand#322;a ksiand#261;and#380;ki: literackie portrety, listy, szkice odsyand#322;ajand#261; do trzech krand#281;gów moich doand#347;wiadczeand#324; - pisarza, krytyka i uczestnika and#380;ycia literackiego. Reportersko-wspomnieniowe zapisy spotkaand#324; z pisarzami rysujand#261; perspektywand#281; autobiograficznand#261;, oand#347;wietlajand#261;c niejako od and#347;rodka osobliwoand#347;ci naszej kultury (od lat szeand#347;and#263;dziesiand#261;tych XX w. do dziand#347;). Cytowane i komentowane listy przyjacióand#322;-pisarzy stanowiand#261; rzeczywistoand#347;and#263; poand#347;redniand#261; miand#281;dzy and#380;yciem ksiand#261;and#380;ek a and#380;yciem and#347;rodowisk pisarskich, band#281;dand#261;c jednoczeand#347;nie and#347;wiadectwami ich jand#281;zykowej (stylistycznej) prywatnoand#347;ci. Szkice, poand#347;wiand#281;cone utworom twórców znanych, jak i rzadziej omawianych, a zasand#322;ugujand#261;cych na wnikliwsze rozpoznania, wkomponowane zostaand#322;y w konteksty wspomnieniowo-autobiograficzne tak, by miand#281;dzy obrazami ksiand#261;and#380;ek, zapisami spotkaand#324; i fragmentami listów tworzyand#322;y siand#281; napiand#281;cia i dialogi. W dzisiejszym sporze miand#281;dzy dand#261;and#380;eniem do syntezy dziejów sztuki sand#322;owa a ponowoczesnand#261; krytykand#261; and#132;wielkich narracjiand#148; wybieram rozwiand#261;zanie poand#347;rednie, szanujand#261;c racje syntezy, ale i suwerennoand#347;and#263; porzand#261;dków subiektywnych, otwartych na niespodziankand#281; (jest to charakterystyczne dla and#132;pisarskiej historii literaturyand#148;). Utrwalone w pamiand#281;ci i w archiwum korespondencyjnym zwierzenia pisarzy na temat ich dochodzenia do literatury majand#261; na celu wtajemniczenie czytelnika w zawodowand#261; prywatnoand#347;and#263; twórców, sand#261; zaproszeniem za kulisy artystycznego warsztatu. Centralny nurt problemowy ksiand#261;and#380;ki dotyczy napiand#281;and#263; miand#281;dzy zniewoleniem i wolnoand#347;ciand#261; artysty; ukazujand#261; to rekonstrukcje pisarskich losów, m. in. rozliczenia z przymusami czasów PRL. Zaleand#380;aand#322;o mi takand#380;e na tym, by w esejach o ksiand#261;and#380;kach odtworzyand#263; grand#281; napiand#281;and#263; miand#281;dzy artystycznymi innowacjami a rangand#261; prawdy o rzeczywistoand#347;ci: prawdy pamiand#281;ci, historii, psychologii, doand#347;wiadczenia wzrokowego, samotnoand#347;ci, paradoksów wiedzy o and#347;wiecie. Tak rozumiem sens interpretacji: jako zand#322;amanie szyfru, rozpoznanie rzeczywistoand#347;ci zasand#322;oniand#281;tej metaforand#261;, niedopowiedzianej, and#132;póand#322;otwartejand#148;. Bogusand#322;awa Latawiec