Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Związek Radziecki w mysli politycznej polskiej opozycji w latach 19761989 Marek Golińczak

Związek Radziecki w mysli politycznej polskiej opozycji w latach 19761989  Marek Golińczak

17.94

Producent: Arcana
Kategoria: Książki
Opis: "Rosja w polskiej myand#347;li politycznej zawsze zajmowaand#322;a bardzo waand#380;ne miejsce. Z powodów geopolitycznych polska racja stanu ciand#261;gle musiaand#322;a definiowaand#263; swoje stanowisko wobec wschodniego sand#261;siada. Opracowanie Marka Goliand#324;czaka jest analizand#261; takiej wand#322;aand#347;nie postawy. To ciekawe omówienie pogland#261;dów, które reprezentowali przedstawiciele polskich and#347;rodowisk opozycyjnych schyand#322;kowego okresu PRL. Jak siand#281; okazuje, drugoobiegowe publikacje wspomnianego czasu byand#322;y arenand#261; zaand#380;artych dyskusji dotyczand#261;cych postrzegania Zwiand#261;zku Radzieckiego. Wszyscy uczestnicy sporów generalnie zgadzali siand#281;, iand#380; pojaand#322;taand#324;ski stan stosunków na linii Warszawa-Moskwa byand#322; niezwykle krzywdzand#261;cy dla Polaków i koniecznie naleand#380;aand#322;o go zmieniand#263;. I, jak dowodzi Marek Goliand#324;czak, na tym wand#322;aand#347;ciwie zgoda siand#281; koand#324;czyand#322;a. Omawiane przez Autora problemy pokazujand#261;, jak bardzo zróand#380;nicowane w swych pogland#261;dach byand#322;y polskie and#347;rodowiska opozycyjne lat 70. i 80. XX wieku.Wykorzystujand#261;c imponujand#261;cand#261; iloand#347;and#263; materiaand#322;ów and#378;ródand#322;owych Autor w zajmujand#261;cy i jasny sposób przedstawia percepcjand#281; polityki wewnand#281;trznej, jak i zagranicznej Kremla, postrzeganie wand#322;adz radzieckich czy wreszcie opozycyjne propozycje prowadzenia polskiej polityki tak wobec Moskwy, jak i krajów, które wchodziand#322;y w skand#322;ad ZSRR. Szczególne miejsce, oprócz Rosji, zajand#281;and#322;y w rozwaand#380;aniach Ukraina, Biaand#322;oruand#347; i Litwa."Fragment recenzji dr.hab. Zdzisand#322;awa Cuttera